Neutropeni och feber under cytostatikabehandling

Definition

Patienter med neutrofila <1,0 x 109/l har cytostatikautlöst neutropeni. Patienter med neutrofila <0,5 x 109/l har svår cytostatikautlöst neutropeni.

Klinisk bild

Ökad risk för bakterie- och svampinfektioner. Patienten har feber med eller utan allmänsymtom som frossa, muskelvärk, huvudvärk eller mag- och tarmsymtom. Observera centrala infarter, hosta som tecken på pneumoni eller chocktecken (hypotoni och takykardi). Notera hudutslag (septiska embolier).

Utredning

Hög prioritet med utredning och start av behandling.

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, B-Celler, CRP.

Status med särskild upp­märksamhet på infektionsfokus.

Blododling x 2 samt odlingar från misstänkta lokaler.

Lungröntgen vid luftvägssymtom.

Behandling

Inläggning. Alltid diskussion med hematolog eller berörd specialist. Detta gäller även patienter med neutrofila mellan 0,5–1,0 x 109/l och låggradig feber. Bredspektrumantibiotikum iv startas snarast efter odlingar. Val av antibiotika diskuteras med infektionsläkare vb.

Till toppen