Aspirationspneumoni

Definition

Inandning av främmande material i nedre luftvägar och lungor. Detta material kan utgöras av föda/dryck, frätande/skadliga vätskor eller magsäcksinnehåll.

Orsaker

  • Kemisk pneumonit på grund av aspiration av surt maginnehåll eller föda - sällan primärt infekterat.
  • Aspiration av främmande kropp kan orsaka akut luftvägsobstruktion och kräver då omedelbara åtgärder (intubation/ bronkoskopi).
  • Petroleumprodukter ger elakartad alveolskada (ARDS).

Vanliga bakgrundsfaktorer är hög ålder, övervikt, intoxikation, medvetande-sänkning, neurologiska handikapp, långvariga sväljproblem med tidigare aspiration av maginnehåll. Aspiration är regel vid andningsproblem i samband med intoxikation eller hjärtstopp under måltid. Upprepade pneumonier ska väcka misstanke, särskilt hos äldre och nedgångna patienter. Risk för sekundärinfektion vid alla typer av aspiration. Vanliga agens är bakterier från munhålan (t ex alfastreptokocker och anaerober) samt övre luftvägarna (pneumokocker, hemofilus).

Klinisk bild

Aspiration ska misstänkas vid plötsligt påkomna andningsbesvär utan feber. Typiskt är akut andnöd eller tecken på luftvägsobstruktion.

Kliniskt kan utvecklad aspirationspneumoni inte skiljas från bakteriell pneumoni. I tidigt skede talar orent andningsljud och rassel för aspiration. Ronki förekommer ofta samtidigt. Inspiratoriska biljud eller stridor talar för främmande kropp i larynx.

Utredning

Om möjligt testa sväljförmågan genom att låta patienten dricka lite vatten. ÖNH- eller logopedbedömning är ofta av värde.

Bronkoskopi/laryngoskopi verifierar aspiration och ger möjlighet till bakterieprovtagning via bronksköljning eller skyddad borste.

Lungröntgen visar ofta infiltrat, dock först 4-6 tim after aspirationen.

Behandling

Sug rent övre luftvägar.

Bronkialtoalett via intubation och/eller bronkoskopi inom 4 tim kan ofta förhindra kemisk pneumonit. Detta kräver omhändertagande inom anestesi/ intensivvård eller av lungläkare.

Sväljproblem behandlas med magslang eller PEG. PEG eliminerar inte risken för aspiration, då reflux kan orsaka aspiration.

Antibiotikabehandling behöver ej ges rutinmässigt. Svårt att kliniskt avgöra om infektion eller ej. Odla och vänta till dag 3 med antibiotika efter odlingssvar. I första hand ges inj Bensylpenicillin 3 g x 3 iv alternativt inj Klindamycin 600 mg x 3 iv.

ICD kod: J69.0