Urinvägsinfektion – nedre (cystit)

Klinisk bild

Akut cystit: Dysuri, täta trängningar, inkontinens, suprapubisk molvärk. Ej feber. Män ofta även prostata-engagemang och molvärk perinealt.

Asymtomatisk bakteriuri: Vanligt hos kvinnor, framför allt hos äldre. Behandlas endast hos gravida.

Akut pyelonefrit: Feber, eventuellt frossa, flanksmärta eller dunkömhet över njurloge. Ej alltid miktionsbesvär, se särskilt vårdprogram.

Etiologi

Sporadisk akut cystit hos kvinna är vanligt och orsakas av E coli i ca 85 % och på sensommaren, av Staphylococcus saprofyticus i 20-30 % (nitrit-negativ).

Vid UVI i slutenvård ses en ökad förekomst av andra gramnegativa bakterier (Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobakter m fl) samt enterokocker och stafylokocker (framför allt hos patienter med kateter).

Utredning

  • Urinsticka. Nitrittest; Positivt utfall är oftast diagnostiskt för gramnegativ bakteriuri, negativt test utesluter inte UVI. Beakta isolerad hematuri.
  • Granulocyt-test (sticka): Negativt test talar starkt emot UVI, positivt test är ej bevis för UVI.
  • Övrig provtagning: I regel ej indicerad. CRP är normalt eller lågt (<50 mg/l) vid cystit.
  • Överväg alltid gonokock- och klamydiagenes hos sexuellt aktiva med atypiska symtom alternativt negativ urinodling.

Sporadisk akut cystit hos kvinna. Diagnos via anamnes.

Recidiverande akut cystit hos kvinna. Överväg uppföljande remiss till gynekolog och/eller urolog. Man kan vanligen avstå från kontrollodling hos kvinnor eftersom kvarstående asymtomatisk bakteriuri inte ska behandlas. Undantag är stenbildande bakterie.

Bakteriuri hos gravid ska alltid behandlas och följas upp med nitrittest och urinodling.

Akut cystit hos man ska alltid utredas och följas upp med nitrittest + granylocyttest, urinodling och prostatapalpation.

UVI i slutenvård: Tag alltid urinodling.

Behandling

Sporadisk akut cystit/okomplicerad nedre UVI hos kvinna. Tabl nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 x V eller tabl pivmecillinam (Selexid) 400 mg x 2 x III (<50 år) eller 200 mg x 3 x V (>50 år). Antibiotikajustering efter resistensbesked. Kinolon bör ej ges vid okomplicerad UVI hos kvinnor.

Recidiverande akut cystit hos kvinna. Behandling enligt odling och resistensmönster.

Bakteriuri eller cystit hos gravid ska alltid behandlas. Tabl pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 x V eller Furadantin 50 mg x 3 x V är förstahandsval, tabl Cefadroxil 1 g x 1 x V eller 0,5 g x 2 x V är andrahandsval.

Nedre urinvägsinfektion/cystoprostatit hos man. Tabl nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 x VII eller tabl pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 x VII.

Pyelonefrit, se särskilt vårdprogram.

Övrigt. Patienter med KAD får som regel bakteriuri inom 2 veckor.

Behandling endast vid feber och allmänpåverkan.

ICD-koder: Cystit N30.9; Urinvägsinfektion N39.0

Till toppen