Förmaksfladder

Regelbunden förmaksrytm (200-)250-350/min.

Fladdervågorna kan vara ”motursroterade” vilket i regel ger ett tydligt tandat utseende av baslinjen i inferiora avledningar. Betingas av stor reentryslinga i förmaket.

Medursroterat fladder är relativt ovanligt: förmaksaktiviteten är då ofta svår att se på EKG (V1).

  • Arytmin kan vara paroxysmal, persisterande eller permanent.
  • Oregelbunden blockering. Hjärtfrekvensen i regel mellan 80-120 men kan avvika starkt både uppåt och nedåt.
  • 2:1 blockering, regelbunden blockering, är vanligt.OftHjärtfrekvens ca 150/min.
  • 1:1 överledning, så kallat oblockerat fladder, är ovanligt. Hjärtfrekvens >200/min. Detta innebär stor risk för hemodynamisk påverkan och ska handläggas akut.
  • Adenosin(test) ger kortvarig asystoli och synliga fladdervågor. Arytmin brys ej.
  • Vid osäker diagnos, utför esofagus-EKG och ge eventuellt adenosin.

Arytmi- och antitrombotisk behandling

Se förmaksflimmer. Frekvenssänkning medmed betablockerare i första hand. Undvik flekainid (Tambocor). Farmakologisk konvertering visad med ibutilid (Corvert) dock inte med vernakalant (Brinavess). Istmusablation vid motursroterat fladder ger bot i >90 % av fallen.

ICD-koder: Typiskt fladder I48.3; atypiskt I48.4; ospecificerat I48.9

Till toppen