Takotsubosyndrom (Stresskardiomyopati)

Akut myokarddysfunktion. Utgör ca 20 % av fallen i gruppen ”hjärtinfarkt utan ockluderande kranskärlssjukdom”, MINOCA. Typisk bild på vänsterkammarangiografi och ekokardiografi i tidigt skede. Ofta god prognos på sikt. Sällan recidiv.

Orsaker

Orsakad av/förenad med kraftigt katekolaminpåslag initialt. Utlöses av akut mental eller fysisk stress. Finns beskrivet efter drunkningstillbud, epileptiska kramper, stroke, IVA-vård, olyckor och katastofer, drogmissbruk mm. Traditionella riskfaktorer för hjärtinfarkt saknas i regel.

Klinisk bild

I regel infarktliknande bild med bröstsmärtor och andnöd. Kardiogen chock, livshotande arytmier och mural tromb, som kan embolisera, förekommer liksom atypiskt insjuknande med t ex medvetslöshet där hjärtfynden upptäcks en passant. ST-höjningar i EKG är vanligt. Ibland ses generell T-negativitet. Måttlig ökning av troponin T. Förhöjd NT-proBNP är typiskt.

Utredning

  • Blodprover: Se under Akut ST-höjningsinfarkt.
  • EKG- och ischemiövervakning som vid akut ST-höjningsinfarkt.
  • Akut koronarangiografi vid akut insjuknande och ST-höjning i EKG. Normala kranskärl eller insignifikanta plack. Vänsterkammarangiografi visar (typisk) akinesi och dilatation, i regel, apikalt. Tidig ekokardiografi visar samma bild som angiografin. Bilden brukar normaliseras på dagar-veckor.
  • MR hjärta i anslutning till vårdtillfället om diagnosen är oklar.

Behandling

Indikation för trombocythämmare och statiner saknas. ACE- hämmare eller ARB ges som långtidsbehandling. Vid nedsatt EF ges betablockare. LMH i fulldos vid mural tromb; kan övervägas även vid omfattande apikal hypokinesi. Sympatikomimetika ska undvikas vid kardiogen chock.

ICD-kod: Kardiomyopati, specificerad I42.8

Till toppen