Nefropati orsakad av jodhaltiga kontrastmedel

Definition

Kreatininstegring på minst 1,5 x basvärdet eller ökning ≥27 µmol/l 2-3 dygn efter kontrastmedelstillförsel.

Riskgrupper (ofta samverkande faktorer)

 • Nedsatt njurfunktion med eGFR <60 ml/min/1,73m2. (Hög risk vid eGFR <30). P-Kreatinin max 1 vecka gammalt. Indikation avgör om kontrast skall ges. Risk för kontrastorsakad nefropati ska ej hindra eller försena utredning av allvarliga tillstånd men ska alltid beaktas.
 • Genomgången njurkirurgi.
 • Proteinuri.
 • Hypertoni eller hyperurikemi.
 • Diabetes mellitus.

Beakta särskilt

 • Kontrastinjektion med första passage i njuren innebär ökad risk: Injektion i vänster kammare, aorta eller njurartär. Hög risk vid eGFR <45 ml/min/1,73m2.
 • Tidigare negativ kontrastreaktion. Allergiska reaktioner är relativt vanliga; anafylaxi är sällsynt. Sena hudreaktioner förekommer.
 • Aktiv tyreotoxikos är kontraindikation för jodhaltiga kontrastmedel.
 • Nefrotoxiska medel (NSAID mm) utsätts på riskpatienter om möjligt.
 • Metformin (ej nefrotoxiskt) sätts ut vid eGFR <45. Om endast mindre kreatininstegring dag 2-3 kan metformin återinsättas.

P-Kreatinin tas på alla riskpatienter 2-3 dygn efter undersökningen. Om kreastegring ≥27 µmol/l ska njurfunktionen följas upp regelbundet närmaste månaden.

Incidens <5 % vid normal njurfunktion; 10-30 % vid nedsatt funktion.

Behandling - prevention

 • Använd om möjligt andra metoder, t ex ultraljud, MR.
 • Använd kontrast i lägsta möjliga dos.
 • Hydrera riskpatient med peroral vätska alternativt inf NaCl 9 mg/ml, 1 ml/kg/min, 3-4 tim före undersökningen och 4-6 tim efter, eventuellt längre tid.

ICD-koder: Akut njursvikt N17.8 + Y57.9 + ATC-kod