Alkoholabstinens, delirium tremens och opiatabstinens

Beakta klinisk situation. Gäller det att förebygga abstinens efter långvarigt alkoholintag eller har patienten redan utvecklat abstinenstecken. I första fallet kan risken skattas efter anamnes och benzodiazepiner ges i låg-måttlig dos. Redan etablerad abstinens behandlas med olika intensitet beroende på svårighetsgrad. I de svåraste fallen med delirium och uttalad motorisk oro måste man begära intensivvård och ”nedsövning”.

Klinisk bild - alkoholabstinens

Alkoholabstinens debuterar vanligen 6-12 timmar efter sista alkoholintaget. Symtomen utgörs av takykardi, hypertoni, hypertermi, postural tremor, rödbrusighet och ökad svettning. Därtill psykiska symtom som sömnsvårigheter och oro/ångest. Alkoholabstinens är en sammanvägd bild av ovanstående symtom. Det räcker inte med exempelvis isolerad takykardi och etylanamnes för att klassa patientens tillstånd som abstinens.

Var observant på Wernickes encefalopati (WKS, se särskilt program).

Utredning - alkoholabstinens

  • Blodprover med P-Glukos (alkoholutlöst hypoglykemi), blodstatus, leverprover, elektrolystatus. Eventuellt blodgas för att bedöma acidos (vid t ex metanol- eller etylenglykolförgiftning).
  • DT hjärna vid skallskada eller förvirring/nytillkommen neurologi.

  Behandling – alkoholabstinens

  CIWA-Ar score (www.ICD.nu Länk till annan webbplats.) bör användas för att styra behandlingen. Leder ofta till tidigare och mera kraftful behandling.

   • Inj vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv/im x 2 som profylax för WKS. Om WKS misstänks ge högdos inj vitamin–B1, 500 mg (se nedan).
   • Tabl Oxascand 25 mg, 1-2 vb, max 400 mg/dygn, upprepas var-varannan timme tills symtomen viker. Höga doser kräver täta kontroller av vakenhet och av vitalparametrar och kan även ges vid nedsatt leverfunktion. Abstinenssymtomen utvärderas efter 1-2 h av läkare och sedan intermittent.
   • Initial schemabehandling med Oxascand är ett alternativ till ovanstående regim. Anses på sina håll leda till högre bensodiazepinförbrukning.
   • Vid behov av snabb effekt kan man ge inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 2-4 ml iv. Kan upprepas en eller flera gånger efter 5-10 min vb. Upp till 300 mg per dygn kan behövas. Högdosbehandling >30 mg på 1 tim kräver god övervakning. (Beroendeakuten S:t Görans sjukhus/IVA/MIVA/ IMA). Medicinera tills patienten är lugn, undvik överdriven sedering.
   • Ekvipotenta doser: 10 mg diazepam= 30 mg oxazepam.
   • Bensodiazepiner vid behov ges första vårddygnen till dess att abstinens-symtomen är under kontroll (normaliserade vitalparametrar och perspiration, utebliven postural tremor). Räkna ut total mängd bensodiazepiner per dygn. Initiera bensodiazepinschema med 4 doseringstillfällen och reducera dygnsdosen 30 % per dag.

   Klinisk bild - delirium tremens (DT)

   Delirium tremens är ett allvarligt tillstånd med 5 % mortalitet. Det inträffar oftast 2-4 dagar efter avhållsamhet från alkohol och föregås av en långvarig och intensiv missbruksperiod. DT varar sällan mer än 1 vecka. Vid blandmissbruk med bensodiazepiner kan delirium tremens utvecklas efter en längre latensperiod och varar då också längre.

   Symtom på delirium är fluktuerande desorientering, samt hallucinos. Sömnlöshet. Ofta uttalad takykardi, blodtrycksstegring, feber utan infektion, illamående/kräkning, svettning, motorisk oro och krampanfall. Hypokalemi och hypomagnesemi är vanligt liksom stegrat CK.

   Behandling - delirium tremens

   Patienten ska vårdas på högre vårdnivå (IVA, MIVA, IMA). Ofta infusions-behandling med midazolam och propofol. Respirator i svåra fall.

   Opiatabstinens - klinisk bild och behandling

   Patient som är frusen, snuvig, tårögd, illamående och svettig samt har gåshud, mydriasis, buksmärtor och diarré.

   Behandling vid kliniska tecken på opiatabstinens:

   1. Tabl Klonidin (Catapresan) 75 µg, 1 x 4 om blodtryck över 90/60 mmHg.
   2. Tabl Prometazinhydroklorid (Lergigan) 25 mg, 1-2 vb. Max 150 mg/dygn.
   3. Patienten bör rekommenderas att söka hjälp på beroendeenhet och ska inte förvänta sig att få droger men kan få medicinsk hjälp.
   4. Ge ej bensodiazepiner akut.

   ICD-koder: F10.3-4

   Till toppen