Oxygenbehandling

Oxygen är ett läkemedel som ska ordineras på läkemedelslista. Av ordinationen ska framgå administrationssätt (t ex näsgrimma, Hudson­mask, ventimask, CPAP), flöde (l/min) eller koncentration (%) samt eventuella inskränkningar i behandlingstiden (t ex 16 timmar/dygn).

Oxygen kan på delegation ordineras av sjuksköterska, t ex vid bröstsmärta (näsgrimma, 4 l/min), vänsterhjärtsvikt (näsgrimma 4 l/min eller Hudson­mask 6-10 l/min) samt vid chocktillstånd (Hudsonmask 10 l/min).

Indikationer

Använd pulsoximetri som screening.

Syremättnad >90 %, oxygentillförsel behövs vanligen ej.

Syremättnad <90 %, artärblodgasanalys visar PaO2 <7,5 kPa. Ofta lämpligt att ge oxygen. PaO2 <6 kPa i regel absolut behandlingsindikation. Samtidig koldioxidretention får inte förhindra nödvändig oxygentillförsel, men skärper kraven på övervakning av andning och vakenhetsgrad samt blodgas-kontroller.

Vid förhöjt eller stigande PaCO2 ska ventilatorbehandling eller NIV övervägas.

Vid kronisk andningssvikt med risk för CO2-retention prövar man lågdostillförsel via näsgrimma. Starta med 0,5-1(-2) l/min. Ju högre PaCO2, desto lägre startdos. Alternativt ges syre via precisionsrotameter. Dosökning med ledning av blodgaser. Normalisering av PaO2 behöver ej eftersträvas primärt.

Behandling - administrationssätt

  1. Näsgrimma. Oxygenflöde 1-5 l/min doserad med vanlig flödesmätare. Noggrannheten vid låga flöden är dålig. Är patienten känslig för oxygen med tendens till hyperkapni bör precisionsrotameter användas.
  2. Oximask. ”Öppen Hudsonmask” används med låga och höga oxygenflöden. Mindre instängdhetskänsla än tättslutande masker.
  3. Hudsonmask. Kräver ett oxygenflöde >5 l/min (lägre flöden ökar risken för koldioxidretension). Reservoirmask kan ge något högre syre-koncentration.
  4. CPAP (se särskilt program). Högflödessystem. Minsta koncentration är 30 %. Upp till 100 % oxygen kan tillföras via CPAP. Om motstånd 2,5 cm vatten väljs kan CPAP med 100 % oxygen användas för behandling av kolmonoxidförgiftning.
  5. Högflödesgrimma. Olika högflödessystem luft/syrgas 20-50 l/min. FiO2 kan varieras mellan 0,21-1,0. Svag övertryckseffekt. Minskad risk för uttorkning av luftvägarna på grund av aktiv befuktning.
  6. Oxybox. Högflödessystem där tillförsel av 100 % oxygen är möjlig.

Åtgärdskod: DG015

Till toppen