Remiss till Malinamottagning från BVC

I Malinamottagningarnas uppdrag ingår att ge stödinsatser vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa för barn i åldrarna 0–5 år och deras vårdnadshavare. Insatserna ska vara korta och avgränsade och främja samspelet mellan föräldrar och barn och stärka det gemensamma föräldraskapet.

I remissen till Malinamottagning behövs tillräcklig information för bedömning och adekvat prioritering. Ange om barnet tagits upp i konsultation och i så fall med vilken psykolog samt om BVC gett stöd eller råd av något slag.

Förutsättningar för skriftlig remittering är att familjen är motiverad till kontakt. Innehållet i remissen ska vara förankrat hos vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad ska remissen vara förankrad hos båda vårdnadshavare. Om en familj är tveksam till kontakt kan ett första besök med Malinapsykologen ske tillsammans med BHV-sjuksköterskan på BVC. Vid tveksamhet om det är på rätt vårdnivå bör familjen tas upp i konsultationen innan remiss skickas. Skicka remiss till den Malinamottagning som ansvarar för det område BVC ligger i.

Vad ska stå under rubrikerna i remissen

Nedan finns kortfattad information om vad som ska stå under de olika rubrikerna i remissen i Take Care. I dokumentet Stöd för att skriva remiss från BVC till Malinamottagningar Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster. finns exempel och förslag på formuleringar.

Konsultationsorsak

Välj ”Psykisk hälsa barn unga 0-5 år”.

Diagnos/fråga

Här väljer du en eller flera sökorsaker, d.v.s. anledning till att familjen önskar stöd och skriver i fältet. (Du kan specificera ytterligare, t.ex. skriva "separationsångest", men det räcker med "Ängslighet, oro hos barnet" så förtydligas det under rubriken ”Önskad undersökning”).

 • Regleringssvårigheter hos barnet
  (Här ingår: problem med mat och sömn, skrikighet eller passivitet, hög eller låg aktivitetsnivå och svårigheter i känslomässig reglering)
 • Ängslighet, oro hos barnet
 • Tvångsmässighet
 • Trots, konflikter
 • Aggressivitet, utagerande beteende
 • Svårigheter i föräldra-barnrelationen
 • Betydande osäkerhet/oro kring föräldraskapet
 • Svårigheter i det gemensamma föräldraskapet
  (Detta kan innebära att föräldrar har svårigheter att stötta varandras föräldraskap, att fördela föräldraansvaret, att känna tillit till varandras föräldraskap, att hantera konflikter.)

Önskad undersökning

Här beskrivs hur svårigheterna ser ut och vad förälder/föräldrar önskar stöd kring.

Anamnes, status, upplysning

Skriv alltid om föräldrar lever tillsammans och om de har gemensam eller enskild vårdnad. Ange gärna adress till den förälder där barnet inte är folkbokförd, om barnet har separerade föräldrar med gemensam vårdnad.

Övrig information som presenteras punktvis nedan skriver du om du uppfattar att det är relevant.

 • Familje- och levnadsförhållanden
 • Kontakt BVC
 • Tidigare och pågående vårdkontakter barnet
 • Förskola
 • Stressande händelser
 • Behov av tolk?
 • Ärendet tagits i konsultation

Kompletterande uppgift

På kompletterande uppgifter finns ibland möjlighet att ange om vårdnadshavare ger godkännande att ta del av journal. Detta behövs ej för remiss till Malinamottagningar då de har rätt att gå in i journal från remittent eftersom barnet är under 12 år.

Stöd för att skriva remiss

Om innehållet

Publicerad: 13 februari 2023

Författare: Clara Linnros, Barnhälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen