Antiischemisk behandling och smärtlindring vid AKS

Syrgas

Användning av syrgas vid hjärtinfarkt med normal/lätt sänkt saturation (>90%) har inget vetenskapligt stöd. Vid saturation <90% ges syrgas via grimma 2-4 L/min. Används enkel mask ska flödet vara minst 5 L/min. Kontrollera effekten med pulsoximetri. Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med risk för koldioxidretention ges låg dos syrgas initialt, t.ex. 0,5-1 L/min. Utför arteriell blodgasmätning vid KOL.

Nitroglycerin

Verkar antiischemiskt genom kärldilatation främst på vensidan med minskad preload som följd, även kranskärlen kan påverkas i högre doser. Har smärtlindrande effekt.

Indikation

Förstahandsbehandling vid ischemisk bröstsmärta. Behov av snabb blodtryckssänkning. Vänstersvikt.

Kontraindikation

  • Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mmHg)
  • Hypovolemi
  • Hjärttamponad
  • Högerkammarinfarkt
  • Försiktighet vid tät aortastenos

Biverkningar/komplikationer

  • Blodtrycksfall
  • Takykardi
  • Huvudvärk

Dosering

Spray Glytrin 0,4 mg sublingualt alternativt Suscard 2,5 mg buccalt. Om behov av upprepade doser nitroglycerin sublingualt rekommenderas infusionsterapi med startdos 0,25 µg/kg/min.

Morfin

Initialt ges 1-2 mg/min iv till smärtfrihet (dos cirka 0,15 mg/kg, motsvarar cirka 10 mg för 70 kg). Halva dosen kan upprepas efter 10-15 minuter om smärtan kvarstår. Illamående är vanligt efter första morfininjektionen - överväg inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 1-2 ml iv som profylax eller behandling alternativt inj ondansetron 2 mg/ml, 2-4 ml iv. Ett annat alternativ är inj haloperidol (Haldol) 5 mg/ml, 0,2-0,4 ml iv.

Morfin påverkar absorptionen av P2Y12-hämmare från GI-kanalen, vilket kan orsaka en fördröjning av tiden till full trombocythämmande effekt. Det utgör inte skäl att avstå morfin till smärtpåverkad patient men det kan öka behovet av annan blodförtunnande behandling i akutskedet av en hjärtinfarkt.

Betablockad

Betablockerare verkar antiischemiskt främst genom att minska myokardiets syrebehov. Har arytmiförebyggande och smärtlindrande effekt. Intravenös användning rekommenderas inte på hemodynamiskt instabila patienter på grund av ökad risk för kardiogen chock.

Indikation

Intravenös administrering kan ges i tidigt infarktskede, särskilt vid bröstsmärta, takykardi och/eller högt blodtryck. Peroral behandling startas rutinmässigt första dygnet eller efter intravenös behandling.

Kontraindikation

Risk för utveckling av akut hjärtsvikt eller kardiogen chock. Sjuk sinusknuta, AV-block II–III, bradykardi, astma. Försiktighet vid hypotension (systoliskt blodtryck <100 mmHg).

Dosering

Inj metoprolol (Seloken) 5 mg iv vid behov, kan upprepas om puls >60/min och systoliskt blodtryck >100 mmHg. Därefter ges kortverkande tablett metoprolol (Seloken 25-50 mg x 2-3) alternativt tablett i retardform (metoprolol 25-100 mg eller bisoprolol 1,25-5 mg) första dygnet.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus

Till toppen