Indikationer för inläggning på hjärtavdelning

Hjärtintensivvårdsenhet, HIA

Akuta koronara syndrom

 • Bröstsmärta eller symtom som inger misstanke om hjärtinfarkt eller instabil angina, t.ex. pågående tryck eller smärta i bröstet som:
  • uppstått under de senaste 4 veckorna.
  • förvärras hos patient med kronisk kranskärlssjukdom.
  • pågår >20 minuter i vila.
  • uppstår efter nylig genomgången hjärtinfarkt.
 • Misstänkt eller säkerställd nytillkommen ischemisk EKG-förändring och/eller förhöjning av biokemisk hjärtskademarkör hos patient med klinisk misstanke på akut koronart syndrom.

Troponin har en mycket central betydelse för diagnostik av hjärtinfarkt och är en biokemisk hjärtskademarkör med mycket hög myokardspecificitet. Förhöjda nivåer av troponin ses dock inte endast vid akuta koronara syndrom utan vid ett flertal andra tillstånd, se avsnitt Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

Arytmier

 • Bradykardi med höggradigt SA-block, AV-block II-III eller asystoli.
 • Supraventrikulär takykardi med hög kammarfrekvens och cirkulatorisk påverkan.
 • Kammartakykardi, kammarflimmer eller annan kammararytmi med cirkulatorisk påverkan.
 • Symtomgivande krånglande pacemaker/tillslag av ICD.
 • Intoxikationer med arytmirisk.

Hjärtsvikt

 • Lungödem med misstanke om bakomliggande hjärtsjukdom.
 • Nytillkommen allvarlig cirkulationspåverkan utan misstanke om hypovolemi eller sepsis.

Övrigt

 • Patienter med hotande tamponad.
 • Patienter med aortadissektion där akut operation ej är indicerat.
 • Övriga akuta hjärtpatienter efter samråd med HIA-ansvarig läkare.

Kardiologisk vårdavdelning

Enhet utrustad med telemetri/ischemiövervakning och i övrigt samma vård- program som på HIA. Exempelvis:

 • Cirkulatoriskt stabil NSTEMI med låg komplikationsrisk.
 • Bröstsmärta med låg misstanke om hjärtinfarkt.
 • Akut nydebuterad hjärtsvikt eller akut försämring av kronisk svikt.
 • Arytmi eller misstänkt arytmi utan cirkulatorisk påverkan.
 • Misstänkt kardiell synkope.
 • Perimyokardit.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus

Till toppen