Pacemaker, ICD- och CRT-behandling

Pacemaker

Bradykardibehandling med syfte att upprätthålla en tillfredsställande hjärtfrekvens och att i möjligaste mån efterlikna hjärtats normala arbetssätt. Pacemakerimplantation är ett litet ingrepp som utförs i lokalbedövning och patienten kan leva ett normalt liv med sin pacemaker.

Pacemakerkodens fyra positioner

Position 1: Hjärtrum där pacemakern stimulerar.

A = Förmak
V = Kammare
D =Förmak och kammare

Position 2: Hjärtrum där pacemakern sensar (avkänner egen elektrisk aktivitet).

A = Förmak
V = Kammare
D = Förmak och kammare

Position 3: Hur pacemakern reagerar på sensad elektrisk aktivitet.

I = Inhiberar
T = Triggar
D = Både I och T

Position 4: Tilläggsposition.

R = Rate response. Pacemakern (oftast en aktivitetssensor) känner av att patienten är fysiskt aktiv och ökar hjärtfrekvensen vid behov. Aktiveras vid behov.

Kammarpacing: VVI

Stimulering och avkänning i kammaren. Ingen synkronisering av förmak och kammare. Frekvensen varierar med graden av aktivitet. EKG-utseende som vid LBBB. Behov av aktivitetssensor.

Indikation: Höggradigt/totalblockerat förmaksflimmer/fladder.

AV synkron pacing: DDD

Stimulering och sensing i såväl förmak som kammare. EKG har utseende som vid LBBB.

Indikation: AV-block II–III med sinusrytm i förmak. Sjuk sinusknuta med AV-block I eller breda QRS-komplex. Neurokardiogen synkope med kardioinhibition.

ICD

Implanterbar cardioverter defibrillator, ICD: Innehåller samma funktioner som en pacemaker i kombination med förmågan att avge antitaky-pace (ATP) eller chock vid detekterad VT. De flesta VT bryts med ATP.

Indikationer för ICD terapi

Sekundärprofylax vid överlevt hjärtstopp eller VT med hemodynamisk påverkan. Primärprofylax vid nedsatt kammarfunktion EF ≤35%, hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom som genes, samt NYHA-klass I–III. Efter hjärtinfarkt ska vänsterkammarfunktionen utvärderas med nytt EKO tidigast efter 40 dagar, för ställningstagande till ICD.

Primärprofylax vid hjärtsjukdom av annan genes, t.ex. DCM (icke-ischemisk genes), LQTS, hypertrof kardiomyopati, ARVC, Brugada-syndrom efter specialistbedömning.

ICD-tolkning av kammararytmi bygger på frekvenskriterier i första hand och därmed finns risk för inadekvat terapi vid t.ex. snabbt överlett FF. Möjlighet att inhibera terapier från en ICD finns genom att lägga en magnet ovanpå dosan. Både chock och ATP-terapi inhiberas under den tid magneten ligger på dosan (förutom Biotronik ICD där återgång till normal terapi sker efter 8 timmar) men aktiveras omedelbart efter att magneten avlägsnats.

Upprepade och täta tillslag av ICD på grund av SVT/FF eller VT

Applicera en magnet, alternativt stäng av terapier via programmerare, och därmed temporärt inhibera terapier (ATP+chock) för att förhindra smärtsamma ICD-tillslag i vaket tillstånd. Telemetriövervakning. Reprogrammering alternativt förändring av antiarytmisk medicinering är ofta nödvändigt (betablockad, amiodaron i första hand). Sedera patienten vid behov. Behandla i samråd med arytmolog/elektrofysiolog. Vid refraktär VT kan ablationsbehandling övervägas subakut.

CRT

Cardiac resynchronisation therapy, CRT, biventrikulär pacemaker: Pacemakern har elektroder som stimulerar både höger och vänster kammare, (CRT-P) och kan kombineras med ICD-behandling (CRT-D).

Vid NYHA II–IV trots

  1. optimal medicinsk behandling,
  2. EF ≤35% och
  3. LBBB (QRS >130 msek) eller andra grenblock med QRS >150 msek, finns indikation för CRT.

Vid nyimplantation (ICD eller pacemaker) hos patient med förväntad stor andel kammarpacing och nedsatt EF (<50%) överväg CRT-D/CRT-P primärt.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus

Till toppen