Utskrivning vid hjärtsvikt

Utskrivningssamtal

Utskrivningssamtalet utgör en mycket viktig del i behandlingen. Anhöriga bör om möjligt delta. Skriftligt utskrivningsmeddelande och läkemedelslista bör ingå.
Se även Heart Failure Matters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med patientinformation om hjärtsvikt (svensk översättning), från europeiska kardiologföreningen (ESC).

 1. Informera om diagnos samt etiologi, gå igenom vad olika undersökningar visat och vilken behandling patienten har erhållit.
 2. Gå igenom medicinering noga och lämna skriftligt meddelande om läkemedelsbehandling. Tänk på att justera till lämpliga läkemedelsstyrkor för minskat antal tabletter. Vid behov av fortsatt upptitrering via hjärtsviktsmottagning, skriv ut nästa/slutlig dosstyrka och ordinera rätt aktuell dos i denna styrka.
 3. Elektronisk remiss för läkemedelstitrering skrivs till aktuell hjärtsviktsmottagning med angiven måldos, ifyllda förval samt vilken läkare/mottagning som sedan ska följa upp patienten.
 4. Informera patienten hur han/hon kan förväntas må fysiskt och psykiskt den närmaste tiden. Om nydebuterad svikt är fullgod ork en målsättning men informera om att fysiskt full kapacitet inte alltid uppnås och att det kan ta tid efter insatt medicinering.
 5. Informera om viktiga symtom vid försämring, dvs viktuppgång, andnöd i liggande samt perifera ödem. Uppmuntra till regelbunden viktkontroll. Informera att både sjukdomen och medicinering kan ge törst som lurar patienten att dricka för mycket. Att suga på en isbit eller receptfria salivstimulerande tabletter hjälper.
 6. Råd om fysisk aktivitet. Den fysiska ansträngningsgraden bestäms av många faktorer, men skattning av NYHA-klass ger en uppfattning om graden av nedsättning. Det är nyttigt att träna och fysisk träning förbättrar orken. Efter utskrivning gäller i första hand promenader, gärna dagligen 30–45 minuter. Lyssna på kroppen och stanna/avbryt om det känns för jobbigt. Erbjud skriftligt hemträningsprogram. I flertalet fall ska patienten erbjudas att delta i fysiskt träningsprogram anpassat för hjärtsvikt, hos fysioterapeut efter remiss. Sådan kan också erbjudas i primärvården eller via Hjärt-Lungsjukas Länsförening i Stockholm, telefon: 08-651 28 10.
 7. Sjukskrivning: Vid större myokardskada och/eller vänsterkammardysfunktion sjukskriv 100% fram till läkarbesöket, annars efter individuell bedömning beroende på funktionsnedsättning och typ av arbete. Deltidssjukskrivning kan underlätta återgång i arbete.
 8. Vid hjärtsvikt bör en individuell riskbedömning göras om patienten tillsvidare ska avrådas från bilkörning. Nytt ställningstagande ska göras vid återbesök. Vid högre behörighet, se Vägverkets föreskrifter.
 9. Råd om sexualliv. Det sexuella samlivet kan återupptas utan oro så snart lusten och orken kommer tillbaka. Perorala läkemedel mot erektil dysfunktion, t.ex. Viagra (sildenafil) bör ej användas vid svår hjärtsvikt eller hypotension, och är kontraindicerade vid intag av nitroglycerinpreparat senaste dygnet. Om patienten är revaskulariserad och färdigrehabiliterad efter ett akut koronart syndrom föreligger inga hinder för användandet av dessa läkemedel, men patienten ska vara välinformerad om interaktionen med nitroglycerin.
 10. Läkaruppföljning planeras separat oberoende av om patienten ska gå på sviktmottagning eller ej. Läkarbesök inom 6–8 veckor. Vid nyinsättning prioriteras uppföljning till sviktmottagning, inom 2 veckor, för upptitrering av läkemedel. I övrigt hos husläkare eller hos kardiolog i öppenvård efter individuell bedömning.
 11. Vid överföring till annan vårdgivare ska vårdplan ges om fortsatta behandlingsmöjligheter, uppföljningsbehov samt när det är aktuellt med eventuell återremiss till hjärtsviktsmottagning.
 12. Vid akut hjärtinfarkt och nedsatt EF (<40%) beställs ny ekokardiografi (efter minst 40 dagar) inför återbesök 6–8 veckor, för ställningstagande till primärprofylaktisk ICD.
 13. Hos patienter med nydebuterad hjärtsvikt av annan genes än akut hjärtinfarkt, ska patienten följas upp med nytt EKO men vanligen inte förrän efter 3 till senast 6 månader efter påbörjat vårdförlopp Hjärtsvikt. Vid fortsatt nedsatt EF, överväg nytt EKO årligen, åtminstone initialt.
 14. Ordna besök på sjuksköterskemottagning och/eller gruppinformation enligt klinikens rutiner.
 15. Erbjud patienten telefonkontakt närmaste veckorna vid behov.
 16. Dokumentera strukturerat i SVD Hjärt-kärljournal för uppgifter till RiksSvikt. Alternativt för SPIRRIT-studien (spironolakton vid HFpEF) registerrandomisering och registrering direkt i RiksSvikt.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus