Stelkrampsvaccination vid sårskada

Stelkramp

Clostridium tetani finns i jord och exkrement. Risk för stelkramp finns vid sårskador, även vid små sår, varför vaccinationsstatus då alltid ska verifieras. Bett utgör inte en signifikant smittorisk.

Nästan alla personer födda på eller efter 50-talet har erhållit stelkrampsprofylax genom barnvaccinationsprogrammet. Äldre och personer uppvuxna i andra länder kan vara helt ovaccinerade. Hos både vuxna och barn avgör antalet erhållna doser och skadans utbredning den vidare handläggningen.

Barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot stelkramp ges vid fem tillfällen under barndomen. Vilka sjukdomar som vaccineras mot skiljer sig åt mellan dessa tillfällen. De första fyra vaccinationerna mot stelkramp ska ges med fulldosvaccin och resterande med boostervaccin. Notera att det rör sig om olika preparat.

För mer information var god se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats..

 • Dos 1–3: Sexvalent fulldosvaccin Hexyon (difteri, stelkramp, kikhosta, polio,
  hepatit B, Hemofilus influenzae typ B)
 • Dos 4: Tetravalent fulldosvaccin: Tetravac (difteri, stelkramp, kikhosta, polio)
 • Dos 5: Trivalent boostervaccin: diTekiBooster (difteri, stelkramp, kikhosta).

Preparat

Licenspreparatet Tetagam är ett specifikt immunoglobulin och finns vanligen på större sjukhus eller för direktrekvirering från ApoEx (dygnet runt). Skyddar 3–4 veckor.Indicerat om stelkrampsprofylax helt saknas eller om endast 1 dos erhållits och såret är svårt kontaminerat eller icke rengöringsbart.

Tetravac ordineras av läkare till vuxna ”off label” eftersom godkännandet gäller barn, men effekten är troligen lika god för vuxna.

De tidigare rekommenderade monovalenta vaccinerna Tetanus SSI och Difteri SSI (Statens Serum-Institut) produceras ej längre. Istället ska kombinationspreparat användas.

Tetanusprofylax till barn med sårskada

Barn < 1 år och alla barn som ej följt/fullföljt allmänna vaccinationsprogrammet bör bör remitteras till akut specialistbedömning hos barnläkare!.

Ofullständigt vaccinerade barn

 • 1 erhållen dos (efter 2,5 månaders ålder): Ge humant immunoglobulin Tetagam i.m. om > 1 dygn sedan skadan, stor sårkontamination eller kontamination som ej kan excideras. Ge dos 2 av Hexyon. Säkerställ uppföljning av vaccination på BHV, elevhälsa eller VC.
 • 2 erhållna doser: Ge dos 3 av Hexyon. Säkerställ uppföljning av vaccination.
 • 3 erhållna doser (> 4 år sedan senaste dosen): Ge dos 4 med Tetravac. Säkerställ uppföljning av vaccination.
 • 4 erhållna doser (> 10 år sedan senaste dosen): Akutbedömning av specialist
  behövs ej. Ge dos 5 med ett boostervaccin, dvs diTeKiBooster eller diTeBooster. Efter dos 5 gäller skyddet i 20 år.

Ovaccinerade barn

Ge humant immunoglobulin (Tetagam) i.m., vilket ger ett direkt skydd. Påbörja
kombinationsvaccination, dvs dos 1 av Hexyon och remittera för dos 2–5 till BHV, elevhälsa eller VC efter 2 månader.

Tetanusprofylax till vuxna med sårskada

Ofullständigt vaccinerade vuxna

 • 1 erhållen dos: Ge humant immunoglobulin Tetagam (250 IE) i.m. om > 1 dygn sedan skadan, stor sårkontamination eller kontamination som ej kan excideras. Ge dos 2 av Tetravac. Säkerställ uppföljning av vaccination.
 • 2 erhållna doser (> 6 månader sedan senaste dosen): Ge dos 3 av Tetravac.
  Säkerställ uppföljning av vaccination.
 • 3 erhållna doser (> 10 år sedan senaste dosen): Ge dos 4 med boostervaccin, dvs
  diTekiBooster, alternativt diTeBooster.
 • ≥ 4 erhållna doser (> 20 år sedan senaste dosen): Ge diTekiBooster, alternativt diTeBooster.

Ovaccinerade vuxna

Ge humant immunoglobulin (Tetagam 250 IE) i.m. för ett direkt skydd. Påbörja
kombinationsvaccination (dvs dos 1) Tetravac och säkerställ uppföljning av
vaccinationen med dos 2 efter 2 månader och dos 3 efter ytterligare 6–12 månader.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Katarina Widgren, Gustaf Drevin.

Till toppen