Misshandelfall på akuten

Rättsintyg och rättsintygsundersökning

Från och med 2006 gäller lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott, och följdförfattningar. I lagen anges att polis, åklagare, länsstyrelse och domstol har rätt att besluta om rättsintygsundersökning och begära rättsintyg.

I första hand ska rättsläkare och av Rättsmedicinalverket kontrakterade forensiska dokumentations-läkare utnyttjas. Ibland finns dock inte dessa tillgängliga. Därför kvarstår skyldigheten för alla läkare i allmän tjänst att fullgöra detta uppdrag. Undersökningen och dokumentationen kan göras av läkare som har ett förordnande, men rättsintyget ska utfärdas av legitimerad läkare. På patientens begäran finns ingen skyldighet att skriva rättsintyg, men i en sådan situation är det lämpligt att dokumentera skadorna noggrant i journalen och efter överenskommelse fotografera ifall polisanmälan görs senare. Denna situation är vanlig!

Patientens rättigheter och skyldigheter

Rättsintygsundersökning är en formell läkarundersökning på begäran av polis m.fl., som tar sikte på att kartlägga skador som kan ha uppkommit genom brott. Ibland handlar det om att säkra spår och ta prover. Patienten måste ge sitt tillstånd dels till undersökning, dels till att rättsintyg utfärdas. Som regel har polisen redan inhämtat det. När rättsintyg begärs beträffande en tidigare undersökning, en mycket vanlig situation, måste patienten samtycka till att rättsintyg utfärdas. Vid misstanke om brott som har minimistraff på ett års fängelse (till exempel våldtäkt) eller försök till brott som har ett minimistraff på två år (till exempel mordförsök) kan rättsintyg skrivas på basis av journal-uppgifter utan patientens samtycke. Om personen är misstänkt för ett brott varpå fängelse kan följa (till exempel misshandel) är han/hon skyldig att låta sig undersökas och rättsintyg kan utfärdas utan samtycke. Vid undersökning av misstänkt som är våldsam kan ibland polishandräckning behövas, detta är dock en sällsynt situation.

Undersökning och utredning

Vid misshandelsfall ska patienten undersökas noggrant och skadorna dokumenteras systematiskt så att journalanteckningen i ett senare skede kan användas som underlag för ett rättsintyg. Kamera kan användas för att dokumentera skadorna. Våldtagna kvinnor i Stockholmsområdet bör remitteras till Akutmottagning för Våldtagna Kvinnor (AVK) på Södersjukhuset.

Tänk på att man i rättsintyget efterfrågar påvisade skador, skadornas uppkomst-sätt, skadornas ålder och skadornas svårighetsgrad.

Grundprincipen är att hela kroppen undersöks eftersom det kan finnas skador som är relaterade till aktuell händelse, men som den undersökte själv inte observerat. Om undersökningen avser en målsägande (offret) kan han eller hon avböja undersökning (av till exempel sätesregionen) vilket då måste respekteras, men noteras i journalen. Principen är att skadans storlek, utseende, orientering och position i förhållande till lämplig referens-punkt anges. I vissa fall kan polisen begära spårsäkring och annan provtagning (hårprov, blodprov, urinprov etc.). Man kan då behöva stämma av med polisen om vilka prover som ska tas, och på vilket sätt.

Rättsintygsundersökning

Exempel på en skadebeskrivning ges nedan under ”Rättsintyg”. Lämpligen används rubriker så att läsaren lätt kan förstå vilken kroppsdel som avses. I triviala fall kan det handla om blott ett par skador i ansiktet, då kan rubriker givetvis utelämnas. I många fall har patienten ännu inte gjort någon polisanmälan. Det kan då ofta vara lämpligt att beskriva skadorna i journalen, enligt nedanstående exempel, för senare användning.
Se även www.rmv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om rättsintygsundersökning.

Spårsäkring

Fuktiga besudlingar (sekret, sperma, blod) tillvaratas med sterilförpackade tops och läggs tillbaka i samma förpackning, som noggrant märks. Torra besudlingar (eller områden där besudlingar kan misstänkas finnas, till exempel saliv kring bröstvårtor) tillvaratas också med tops, men vilka först fuktas med koksaltlösning. Belysning med UV-ljus kan underlätta identifiering av sperma och andra besudlingar. Vid misstanke om sexuellt övergrepp bör Rapekit användas och vid skottskador kan skjuthand behöva avtejpas med särskild ”stubbe” som polisen har. Löst sittande fibrer, främmande hårstrån eller andra partiklar kan fångas med tejp, som sedan klistras mot en genomskinlig, ofärgad plastficka eller OH-film.

Annan provtagning

Hårprov, blodprov, urinprov, munskrap och prover från de yttre könsdelarna får tas utan medgivande på en misstänkt. DNA-prov kan tas med sterilförpackade tops som gnuggas mot båda buccal-regionerna och återförs till förpackningen. Blodprov kan tas i olika syften. Rör väljs utifrån syftet med provet. För alkoholbestämning vid rätts-kemiska avdelningen finns särskilda rör. Att ta ett extra blodprov i rör utan tillsats för eventuella senare analyser kan vara en bra strategi när omständigheterna är oklara.

Rättsintyg

En mall för hur rättsintyg bör utformas finns på https://ki.se/onkpat/henrik-druids-forskargrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där beskrivs vilka formalia som ska inkluderas, hur protokollet ska ställas upp, och hur utlåtandet ska utformas. Två exempel på skadebeskrivning i protokollet:

  1. I den högra handflatan ses en 6,3 cm lång skarpkantad rispa. Den är orienterad snett nedåt tumgreppet. På ytan ses ställvis svartaktigt, intorkat blod. Den övre begränsningen är belägen 1,5 cm till vänster om medellinjen och 1 cm nedanför handleden.
  2. På bröstkorgens högra sida anträffas ett ca 9,5 x 3 cm stort område med välavgränsad, röd missfärgning. Centralt ses en långsmal avblekning. Området är orienterat snett uppåt framåt och har sin bakre begränsning ca 3 cm bakom bröstkorgens högra sidolinje, 18 cm nedom axelvecket.

I utlåtandet sammanfattas fynden med hänvisning till numren i protokollet, och skadornas uppkomstsätt, ålder och svårighetsgrad anges. Det är väsentligt att läsaren förstår med vilken säkerhet man uttalar sig. Därför bör uttalandena förenas med uttryck som ”talar starkt för, talar för, kan tala för, talar emot ”etc. Exempelvis kan man skriva ”skadan i den vänstra flanken (nr 9) har orsakats av ett eneggat verktyg” (man är helt säker), och ”stickkanalens djup talar för att det stickande föremålet (till exempel en kniv) haft en bladlängd på minst fem cm” (ganska säker).

Den största svårigheten med rättsintyg är att väga samman de faktiska medicinska fynden med påstått händelseförlopp. Ofta finns ju olika uppfattningar, men många gånger får läkaren bara en version. Det är då viktigt att inte acceptera den okritiskt utan att faktiskt försöka låta skadebilden berätta. I många fall finns bara ospecifika skador, och då får man anpassa slutsatserna därefter.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Henrik Druid

Till toppen