Thoraxtrauma

Vid våld som omfattar bålen ska thorax bedömas avseende skada. Både högenergi och penetrationsskador kan innebära thorakal skada och blödning. En thoraxskada kan ge både andnings- och cirkulationspåverkan.

Viktigt är att tidigt bedöma om patienten har en pneumo-/hemothorax och att behandla denna med thoraxdränage vilket kan göras utan föregående röntgen. En klinisk misstanke om den särskilt farliga ventilpneumothorax måste behandlas direkt med nål eller fingerthorakocentes (se Ventil/-övertryckspneumothorax) vilket ska följas av ett thoraxdrän när det akuta andningshindret är avlastat.

Kliniska undersökningsfynd som kan indicera thoraxdrän utan föregående radiologi är subkutant emfysem eller en instabil patient med penetrerande trauma mot thorax, unilateralt hypersonor eller dämpad perkussionston, unilateral frånvaro av andningsljud, trachealdeviation. FAST/eFAST diagnosticerar pneumo-/hemothorax och slätröntgen kan vara ett stöd för bedömning av blödningslokalisation och åtgärd.

Vid många thoraxblödningar räcker det att behandla med thoraxdränage, men vid kraftig blödning ur dränet direkt efter inläggning (> 1500 ml) eller vid en fortsatt blödning (> 200 ml/timme i 2–4 timmar) finns indikation för vidare kirurgisk åtgärd.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Folke Hammarqvist