Njurtrauma

Bakgrund

Ca 1–5% av alla multitraumafall har njurskador. Trubbigt våld dominerar (>90%). Det krävs stor energi för att orsaka en njurskada. Mer än 65% har andra associerade skador som i det akuta skedet oftast överskuggar njurskadan. Trots att njurskador är vanliga är endast <3% i behov av kirurgisk åtgärd.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Typ av våld (penetrerande vs trubbigt). Smärtanamnes. Mer än 95% har hematuri av varierande grad. Det finns en korrelation mellan hematurins omfattning och skadans storlek. Observera att avsaknad av hematuri utesluter inte njurskada.

Status

Överskuggas ofta av andra skador. Flanksmärta. Prechock eller chock vanligt men behöver inte föreligga vid låggradiga njurblödningar. Utfyllnad eller hematom i flanken är ofta associerat med revbensfraktur.

Lab, röntgen etc

Traumaprover. Ta en urinsticka (blod?). Trauma-DT. Om ingen kontrastuppladdning sker i njuren måste skada på njurens kärlträd misstänkas.

Förekomst av makroskopisk hematuri, mikroskopisk hematuri och tecken på chock, andra svåra skador, snabbt decelerationsvåld eller penetrerande våld mot thorax eller buk är tillstånd då njurskada bör misstänkas.

Differentialdiagnoser

Andra traumatiska skador i buken och thorax.

Handläggning

Grundprincipen är att merparten av skadorna ska behandlas konservativt. Detta gäller även om ett massivt retroperitonealt hematom föreligger. Endast enstaka procent av njurskador orsakade av trubbigt våld behöver opereras medan hälften av de som orsakats av penetrerande våld kräver kirurgi. Njurblödningar är oftast självbegränsande. Den skadade njuren läker ofta bättre än en kan tro.

Operationsindikationer är hemodynamisk instabilitet, expansivt pulserande hematom eller om exploration måste göras av annan orsak. Detta resulterar ofta i nefrektomi. Konservativ handläggning innebär sängvila, hydrering, fasta inför ev. operation och antibiotikabehandling (diskutera antibiotikaval med urolog).

Komplikationer som kan uppkomma efter en njurskada är blödning, urinom, infektioner, fistlar och hypertoni. Vid urinläckage från ett skadat njurbäcken kan ibland endourologisk behandling bli aktuell.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Hamidreza Natghian, Lars Henningsohn