Makrohematuri

Makroskopisk hematuri orsakas i 15–50 % av en malignitet. Makroskopisk hematuri ska därför alltid utredas fullständigt med DT-urografi + cystoskopi.

Mikroskopisk hematuri behöver inte utredas.

Hemoglobin är ett kraftigt färgämne. Även små blödningar kan upplevas som dramatiska av patienten. På akutmottagningen skall fokus ligga på bedömning av blödningen, handläggning av den akuta blödningen, bedömning av patientens allmänpåverkan samt beslut om vårdnivå och uppföljning enligt ovan.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Fråga efter känd sjukdom i njurar eller urinvägar (BPH, cancer), antikoagulantiabehandling, blödningsbenägenhet, riskfaktorer vid blödning (hjärt-kärlsjukdom), smärta (urinvägskonkrement), symtom på urinvägsinfektion, nylig operation (transuretral kirurgi) eller katetermanipulation, menstruation, om blödningsdebut efter trauma eller kraftig fysisk aktivitet (t.ex. maraton). Rödfärgad urin kan uppkomma p.g.a. hemo- eller myoglobulinuri, porfyrier, födoämnen eller vissa läkemedel.

Status

AT. BT, puls, kapillär återfyllnad, saturation och andningsfrekvens. Palpera buken och undersök yttre genitalia. Bladderscan. Bedöm blödningen enligt nedan.

Lab, röntgen etc

Verifiera blödningen med urinsticka. Urinodling vid behov. Hb, CRP och kreatinin. Fullständigt blod- och elektrolytstatus och blodgruppering vid inläggning. BAS-test vid transfusionsbehov.

Handläggning

Bedöm den akuta blödningen och behandla denna vid behov. Hematuri kan inte bedömas enbart anamnestiskt. Sätt en hematurikateter (Ch 18–20) och spola blåsan med en 50 ml sårspruta och NaCl. Mörkröd retur, trots spolning med 1 l NaCl talar för en pågående blödning, klar retur talar emot. Är blåsan palpabel och gör ont under spolning bör blåstamponad misstänkas. Blåstamponad måste avlägsnas via uretra med cystoskop på operation. Bestäm vårdnivå. Patienter med påverkat AT eller påverkade vitalparametrar, pågående blödning eller riskfaktorer ska läggas in.

Inläggning
Vid pågående signifikant blödning sätt en 3-vägs hematurikateter med spoldropp för att förhindra koagelbildning och blåstamponad. Meddela urologjouren. Ordinera blodprover enligt ovan och erytrocytkoncentrat vid behov. Ordinera kontroll av AT, vitalparametrar och Hb. Sätt ut alla antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel. Tranexamsyra (Cyklokapron) kontraindicerat pga risk för blåstamponad.

Hemgång
Rekommendera rikligt vätskeintag för att lösa upp, spola ut och förhindra bildande av obstruerande koagel. Överväg antibiotika, särskilt efter urinvägsingrepp. Patienten får aldrig skickas hem med hematurikateter. Vid utskrivning skall en plan för uppföljning vara upprättad med tanke på risken för cancer i urinvägarna.

Standardiserat vårdförlopp (SVF).
Patienter > 50 års ålder (och ev rökare oavsett ålder) med nydebuterad hematuri ska utredas med DT-urinvägar och remiss för cystoskopi. I remisserna ska det anges att det är utredning enligt SVF, viket numera förkortar tiden för utredning. Övriga makrohematuripatienter bör utredas hos urolog, men kan ske utanför SVF.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Lars Henningsson

Reviderat av: Gustaf Drevin