Amning - Stödsamtal vid komplicerad amning

Bakgrund

Amning förbättrar överlevnad, hälsa och utveckling hos spädbarn och har positiv effekt på kvinnors hälsa. Socioekonomiska, kulturella och sociala faktorer påverkar amningens framgång och duration. Högre utbildningsnivå, att ha en stödjande och engagerad partner, basala amningskunskaper och stöd från omgivning påverkar positivt på amningsupplevelsen.

Tidigare fungerande amning, bra självförtroende och självkänsla påverkar amning gynnsamt.

Inom ramen för Basprogrammet för mödrahälsovård och den gemensamma Amningsstrategin för Region Stockholm ska information och samtal om amning erbjudas flera gånger under graviditeten.

Om behov av extra amningsstöd identifieras under graviditeten bör BMM, utöver det basprogrammet föreskriver om amning, erbjuda stödsamtal till den gravida/de blivande
föräldrarna med:

 • mindre bra erfarenheter från tidigare amning som t.ex ej kunnat amma, smärtsam amning, sviktande mjölkmängd eller olika typer av bröstkomplikationer.
 • uttalad oro eller rädsla inför amning.
 • olust eller tveksam inställning till amning.

Syfte

Syftet med stödsamtal är att:

 • ge den gravida/de blivande föräldrarna ökad trygghet och delaktighet inför kommande amning.
 • få en djupare förståelse för den gravidas/de blivande föräldrarnas
 • farhågor/oro/amningsproblematik.
 • ge ökad kunskap, råd och stöd till den gravida/de blivande föräldrarna i målgruppen.
 • stärka tilliten till den egna och det kommande barnets förmåga att amma.
 • ge ökad möjlighet att förebygga bröstkomplikationer.

Handläggning på BMM

 • Boka in den gravida/de blivande föräldrarna för stödsamtal till barnmorska på BMM (Max två stödsamtal per gravid utöver det som föreskrivs i basprogrammet).
 • Samtal förs med fördel med öppna frågor utifrån MI teknik för att få en övergripande bild av den gravida/de blivande föräldrarnas tankar, känslor, vardagssituation, önskemål och behov. Se förslag på frågor till samtalet nedan:
  • Hur ser du/ni på kommande amning?
   • Något speciellt som oroar dig?
  • Vad har du/ni för tidigare erfarenhet av amning?
   • Egna barn
   • Andras barn
   • Stöd från omgivningen
  • Hur fungerar ditt/ert vardagsliv?
   • Familj
   • Arbete
   • Sömn
   • Hälsa/sjukdom
   • Stress
   • Socialt nätverk
  • Vad skulle få dig/er att känna dig/er lugn, trygg och säker inför kommande amning?
   • Mer information, kunskap och stöd (video, broschyrer, amningskurser för blivande föräldrar, amningshjälpen, stöd från eventuell partner/familj).
   • Upprätta amningsplan
   • Eventuellt andra psykosociala stödinsatser
 • Den gravida/de blivande föräldrarna ska erbjudas samtal om eventuell tidigare amning och amningsupplevelse.
 • Vid ytterligare behov av stöd, utöver de stödsamtal BMM kan erbjuda, eller vid tidigare svår traumatisk upplevelse av en komplicerad amning kan den gravida remitteras vidare till amningsspecialist på amningsmottagning.
 • Vid medicinska frågor eller frågor om läkemedel i relation till amning boka tid till läkare på BMM för genomgång.
 • Vid önskemål upprätta en särskild amningsplan kring den kommande amningen, glöm ej att hänvisa till den i sammanfattningen.
 • Beakta behov av överföring av information till BVC, se riktlinje Överrapportering från BMM till BVC.

Uppföljning

Viktigt att i samband med uppföljning efter förlossningen både vid första telefonkontakt och i samband med eftervårdsbesök särskilt följa upp amningen. Se även Amningsstrategin under rubriken Mödrahälsovård, uppföljning med samtal postpartum och eftervårdsbesök.

 • Nuläget?
 • Har den planering som eventuellt har upprättats fungerat?
 • Finns aktuellt behov av ytterligare stöd och hjälp?

Hänvisning

Hänvisning är möjlig till bland annat nedanstående instanser. Lokal rutin rekommenderas.

 • BVC med tilläggsuppdrag amningsmottagning.
 • Kvinnokliniker med amningsmottagning.

 1. Amningsstrategi för hela vårdkedjan baserad på WHO/UNICEF:s 10 steg:
  Amningsstrategi - Kunskapsstöd för vårdgivare (kunskapsstodforvardgivare.se)
 2. Regionalt Vårdprogram: Bröstkomplikationer under amning:
  Bröstkomplikationer i samband med amning (kunskapsstodforvardgivare.se) Öppnas i nytt fönster.
 3. Rollins NC, et al. Lancet Breastfeeding Series: Why invest, and what it will take to improve
  breastfeeding practices in less than a generation. Lancet 2016; 387: 491–504
 4. World Health Organization’s Guideline: counselling of women to improve breastfeeding
  practices, 2018:
  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf?ua=1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Publicerad: 15 april 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen