Psykologisk och social bedömning, underlag

Första trimestern (fusionsfas)

Första trimestern

Uppmärksamma

Förväntat beteennde

Observandum

 • Reaktion på graviditetsbeskedet
 • Tidigare erfarenheter
 • Integrerar fostret som en viktig del av sig själv
 • Ambivalens
 • Oönskad graviditet
 • Ihållande olöst ambivalens
 • Tidigare negativ erfarenhet av sexualitet och reproduktion
 • Konfliktfylld känsla infpör att vara gravid
 • Idylliserad graviditet
 • Reaktioner på förändringar relaterade till graviditeten - fysiska och känslomässiga
 • Livsstil
 • Humörsvängningar
 • Inåtvändhet
 • Osäkerhet inför förändringarna 
 • Inga reaktioner
 • Påtaglig oro/olust inför förändringar
 • Lever riskfyllt, röcker, dricker, nyttjar andra droger
 • Äter dåligt, anorexi, bullimi.
 • Relationen till och stödet från partnern
 • Ökat krav på uppmärksamhet, skydd och omsorg
 • Problem i relation till partnern
 • Stöd av andra
 • Tillfredsställande stöd
 • Bristande socialt stöd/nätverk
 • Börjar knyta an - att vara gravid
 • Förändrad självbild
 • Accepterar graviditeten, börjar se sig som en blivande mamma
 • Letar tecken/symtom på graviditet
 • Inga reaktioner
 • Påtaglig olust
 • Drömmar, fantasier
 • Kan erfara ovanliga och annorlunda drömmar och fantasier om sig själv och andra
 • Mardrömmar med kvarstående olust efter uppvaknandet
 • Att dela graviditeten med andra
 • Börjar berätta för någon/några
 • Olust och stark oro inför att berätta

Andra trimestern (differentieringsfas)

tabell andra trimestern

Uppmärksamma

förväntat beteende

Observandum

 • Reaktioner på fosterrörelser
 • Reaktioner på ultraljud
 • Börjar fantisera om det väntade barnet
 • Bekräftar graviditeten och barnet
 • Kvarvarande ambivalens till graviditeten
 • Känner fosterrörelser sent eller inte alls
 • Inga fantasier kring barnet
 • Reagerar med olust/obehag på kroppsförändringar och fosterrörelser
 • Dialog med barnet
 • Börjar lyssna till och pratar med barnet
 • Börjar undra över barnets utveckling
 • Olust inför det väntade barnet
 • En ovilja att prata om det väntade barnet
 • Parrelationen
 • Den gravida söker ökat skydd och omsorg
 • Börjar fundera över den blivande pappan/partnerns roll
 • Problem/konflikt i relationen
 • Den ena partens oförstående hållning inför den andres förändrade situation
 • Relationen till de egna föräldrarna
 • Relationen får ett annat innehåll
 • Problem/konflikt i relationen till föräldrarna, främst modern
 • Tankar inför föräldrarskapet
 • "Copingstrategier"
 • Reflektionsförmåga
 • Börjar fundera över och se sig som mamma och pappa, som föräldrar
 • Stark oro och anspänning.
 • Stor skillnad mellan den gravida och parterns tankar om föräldrarskap, ansvar, etc.
 • Börjar boa
 • Börjar planera inför barnets ankomst
 • Ingen planering alls

Tredje trimestern (separationsfas)

tabell tredje trimestern

Uppmärksamma

Förväntat beteende

Observandum

 • Reaktioner och tankar inför förlossningen
 • "Copingstrategier"
 • Oro/osäkerhet
 • Förbereder sig inför förlossningen
 • Samlar kunskap
 • Börjar längta till att graviditeten tar slut
 • Längtar efter och är nyfiken på barnet
 • Stark oro/osäkerhet
 • Påtaglig rädsla oro inför förlossningen
 • Ingen nyfikenhet/inga fantasier kring barnet
 • Förberedelser för barnet
 • Parrelationen
 • Planerar för barnets ankomst
 • Inga förberedelser för barnets ankomst
 • Planerar för familjen post partum
 • Planerat och förbrett för den första tiden hemma
 • Stor osäkerhet
 • Bristande stöd
 • Ingen planering eller förberedelse

Postpartum (0-16 veckor)

tabell postpartum

Uppmärksamma

Förväntat

Observandum

 • Förlossningsupplevelse
 • Kan reflektera över förlossningsupplevelse, se både positiva och negativa sidor av förlossningen
 • Traumatisk upplevelse
 • Tecken på PTSD
 • Relationen till och känslor för barnet
 • Har knutit an till barnet och har en i grunden positiv relation till barnet
 • Osäkerhet
 • Brister i anknytningen
 • Problem i relation till barnet

Barnet:

 • Amning, sömn, temperament etc
 • Problem relaterade till barnets utveckling och hälsa
 • Börjat lära känna varandra
 • Problem i omvårdnaden av barnet t.ex. amningsproblem, skrikighet, stark oro
 • Dåligt fungerande samspel med barnet

Den gravida och partnern:

 • Egen hälsa
 • Sömn
 • Mat
 • Relationen
 • Samliv och sexualitet
 • Arbetsfördelning i hemmet
 • Deltagande i barnets skötsel
 • Upplevt stöd
 • Äldre barn i familjen
 • Osäkerhet
 • Annorlunda sömn
 • Förändrad relation och förändrat samliv
 • Ängslan
 • Nedstämdhet
 • Depressiva symtom/depression
 • Sömnbrist som påverkar vardagen
 • Problem/konflikt i relationen
 • Stress
 • Upplevt och faktiskt bristande stöd
 • Socialt nätverk - familj, släkt, vänner
 • Tillfresställande socialt nätverk
 • Bristande socialt stöd
 • Ensamhet