Endometrios

Antikonception

Förstahandsvalet för behandling mot endometrios är all form av hormonell behandling som ger amenorré. När patienten samtidigt är i behov av antikonception rekommenderas därför antingen:

  • kombinerad hormonella preventivmedelsmetod med långcykelbehandling
  • gestagen preventivmedelsmetod med mellandospiller
  • hormonspiral med inlägg som frisätter 20 µg levonorgestrel dagligen.

Vid val av metod behöver även eventuella kontraindikationer beaktas, se riktlinje Antikonception. Blödningsfrihet eftersträvas. Vid misstanke om endometrios är kopparspiral kontraindicerat.

Smärtlindring vid cellprovtagning och insättning av hormonspiral

I samband med cellprovtagning och spiralinsättning kan kvinnor med endometrios ha ett ökat behov av smärtstillande medicinering. Paracetamol 1 g och/eller Ipren 400 mg är lämpliga att användas som pre-medicinering. Bör ges minst 30 minuter innan provtagning/spiralinsättning. Alternativt, om kvinnan sedan tidigare har receptbelagda läkemedel för smärtlindring kan dessa användas som pre-medicinering.

Graviditet

Kontroller

Gravida med endometrios kan som regel följa det vanliga basprogrammet men vid smärtproblematik rekommenderas besök till läkare i tidig graviditet för fördjupad anamnes och planering av smärtlindring under graviditeten.

Smärtlindring

Vid behov av smärtlindring under graviditeten rekommenderas icke-farmakologisk behandling i första hand, t.ex. värmekudde, TENS, akupunktur. Kontakt med fysioterapeut kan vara av värde. Fysioterapeuter med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi, se Kompetenskartan – För fysioterapeuter inom kvinnors hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När icke-farmakologisk behandling ej är tillräcklig kan farmakologisk smärtlindrande behandling vara aktuellt:

  • Paracetamol kan användas under hela graviditeten.
  • NSAID-preparat bör ej användas regelbundet under första trimestern p.g.a. en eventuell riskökning för hjärtmissbildning, och inte alls efter graviditetsvecka 24 p.g.a. starkt ökad risk för prematur slutning av ductus arteriosus hos fostret.
  • Opioider har ingen egentlig plats i endometriosbehandling av icke-gravida och bör undvikas helt i samband med graviditet.

Vid komplexa smärttillstånd med svårighet att få till en fungerande smärtlindring under graviditeten kan smärtmottagning konsulteras. Remiss skickas i Take Care.
Om smärta nedsätter arbetsförmågan kan sjukskrivning på deltid/heltid bli aktuellt.

Inför förlossning och eftervård

Planering av ev återinsättande av endometriosbehandling post partum bör göras redan under graviditeten, antingen via ordinarie behandlande läkare eller via obstetriker på BMM. Hormonell behandling kan sättas in/återinsättas 6–8 veckor efter förlossningen. GnRH-agonister är kontraindicerade under amning.

Bakgrund

Endometrios innebär att livmoderslemhinneliknande vävnad växer utanför livmodern. Endometrios är en kronisk, inflammatorisk och östrogenberoende sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Endometriosmottagningar/team finns på flera kvinnokliniker och ett flertal gynekologiska öppenvårdsmottagningar har specialistkunskap kring endometrios och endometriosbehandling.

Vanliga symtom är dysmenorré, ovulationssmärta, djup samlagssmärta, smärta vid miktion/tarmtömning och trötthet. Symtomen kan lätt misstolkas som till exempel IBS, inflammatorisk tarmsjukdom mm. Endometrios kan påverka kvinnans fertilitet.

Det är oklart om endometrios innebär ökad risk för graviditetskomplikationer. Vissa studier tyder på att det är vanligare med prematurbörd och placenta previa medan andra studier inte kunnat visa på ett samband. Det är inte heller särskilt väl studerat hur endometriosrelaterad smärta utvecklas i samband med en graviditet. De få och små observationsstudier som finns talar för att smärtan både kan förbättras, försämras eller kvarstå oförändrat

  1. Arbets- och referensgruppen för endometrios Nr 75 2016
  2. SBU utvärderar rapport 277/2018 Endometrios. Diagnostik, behandling och bemötande. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.
  3. Socialstyrelsen 2018. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Stöd för styrning och ledning.

Om innehållet

Publicerad: 19 januari 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm