Hyperemesis

Illamående under graviditeten

Illamående och kräkning förekommer hos upp till 80% av alla gravida. Symtomen debuterar oftast tidigt vanligtvis i graviditetsvecka 4–8. Orsaken är fortfarande okänd men är troligtvis multifaktoriell. De hormonella förändringarna under graviditeten har betydelse men även ärftlighet och psykosociala faktorer påverkar risken för hyperemesis. Besvären avklingar oftast spontant före graviditetsvecka 12 men senast i graviditetsvecka 20 för flertalet gravida. Kvinnor med graviditetsillamående har lägre missfallsrisk.

10% har besvär under hela graviditeten. Den svåraste formen kallas hyperemesis gravidarum och förekommer i 0,3–3,6% procent av alla graviditeter. Detta tillstånd är ofta förknippat med dehydrering, elektrolytrubbningar, viktnedgång och ketonuri.

Några studier har visat samband med infektion med Helicobacter pylori, fram för allt kvinnor med svårbehandlad hyperemesis.

Vid svårbehandlad hyperemesis ska även hyperkalcemi uteslutas.

Riskfaktorer

Hyperemesis vid tidigare graviditeter, flerbörd, mola, låg ålder, ätstörning, psykisk sjukdom, hypertyreos, hyperkalcemi och tidigare mag-tarmbesvär.

Gradering:

Med hjälp av metoden PUQE-score (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis score) kan man mäta allvarlighetsgraden vid graviditetsillamående samt utvärdera behandlingseffekten.

PUQE score = Poängen under svaren på de 3 frågorna nedan räknas ihop

 • < 6 p = milda besvär
 • 7–12 p = måttliga besvär
 • ≥ 13 = svåra besvär

1. Av de senaste 24 timmarna, under hur lång tid har Du mått illa?

Inte alls

≤ 1 h

1–3 h

4–6 h

˃ 6 h

1p

2p

3p

4p

5p

2. Under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har Du kräkts?

Inte kräkts

1–2 ggr

3–4 ggr

5–6 ggr

≥ 7 ggr

1p

2p

3p

4p

5p

3. Under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har Du ulkat eller haft kväljningar utan att få upp något?

Inga

1–2 ggr

3–4 ggr

5–6 ggr

≥ 7 ggr

1p

2p

3p

4p

5p

PUQE score - för utskrift Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handläggning av graviditetsillamående

Några råd som kan hjälpa (trots avsaknad av vetenskapliga belägg):

 • ät ofta och mindre mål
 • kolsyrade drycker kan vara lättare att dricka
 • undvik det som förvärrar symtomen (individberoende) ofta stekt, fet, starkt kryddad mat
 • prova med kolhydratrik föda
 • te eller mat med ingefära
 • frisk luft, motion, vila

Första åtgärder på Barnmorskemottagning:

 • Kontroll av anamnes och status (ex. hudturgor)
 • Kontroll av vikt, BT
 • Behövs psykologiskt stöd?
 • Ingefärskapslar 400mg, får tas max 1g dagligen då högre doser kan öka risken för missfall, receptfritt
 • Meklozin - T Postafen 25mg 1x2, receptfritt på apotek
 • Akupressurband.

Förslag till provtagning vid uttalade besvär

 • Kontroll av tyreoideaprover, om ej taget tidigare i graviditeten: TSH, T4 och ev. s-Na, s-K, Hb, EVF och u-ketoner.
 • Kontroll av Ca2+ (fritt calcium eller total-Cakorr) vid svår hyperemesis. Om Ca2+ i övre referensgräns kontrollera även s-PTH kreatinin, albumin, fosfat och 25-hydroxivitamin D.

Handläggning vid graviditetskräkningar

 • Om fortsatta besvär trots åtgärder enligt ovan gör skattning enligt PUQE-score och boka läkartid för bedömning av ytterligare åtgärder och ställningstagande till sjukskrivning.
 • Vid lättare besvär 25–50 procents sjukskrivning, vid uttalade besvär 100 procent, men längst 2 månader enligt Socialstyrelsens beslutsstöd. Recept på T Lergigan comp® efedrin+koffein, 1 x 3–4 (max 10st/dag inklusive ev. T Lergigan tn). Information om att undvika samtidigt kaffeintag! Till natten kan T Lergigan comp bytas ut till T Lergigan 25mg 1–2
 • Kapsel Omeprazol® 20 mg 1x1 vid refluxbesvär som förvärrar illamåendet. Kan köpas receptfritt. Effekten bör utvärderas och preparatet sättas ut vid utebliven effekt eller om illamåendet förbättras spontant.
 • Kontrollera att mörkhyade och täckta gravida tar D-vitamin då intaget med kosten är mycket låg
 • Vid fortsatt ihållande kräkningar trots ovanstående åtgärder hänvisas den gravida till akutmottagning för ställningstagande till poliklinisk vätskebehandling och behandling med B1, tiamin då det efter ca 3 veckors frekventa kräkningar finns risk för Wernickes encefalopati. För gravida som är magsäcksopererade kan det gå snabbare.
 • I vissa fall kan det bli aktuellt med sjukhusvård och behandling med cortisonschema.
 • Akupunkturbehandling på P6, har i några studier visat effekt på illamåendet.

Vid utebliven effekt av behandling

 • Doxylamin 10 mg / Pyridoxin 10 mg enterotablett (T Xonvea®) och Doxylamnin 20 mg / Pyridoxin 20 mg (T Bonjesta®), antihistamin kombinerat med vitamin B6 (ingår ej i läkemedelsförmånen), kategori 1 i Janusmed.
 • Metoklopramid (T Primperan®), kan användas utan risk i tidig graviditet. Metoklopramid är kategori 2 i Janusmed, främst på grund av att det finns liten risk för utsättningssymtom hos det nyfödda barnet vid användning i senare delen av graviditeten.
 • Ondansetron (T Zofran®) 4 mg x 3. Det finns stor erfarenhet av behandling med ondansetron under graviditet och någon generellt ökad risk för fosterskador har inte fastställts. Ondansetron är kategori 2 i Janusmed och ska om möjligt ej ges före graviditetsvecka 12 då enstaka studier visat liten ökad risk för läpp-gomspalt och hjärt-kärlmissbildningar hos barnet. Vid svåra besvär med illamående, är den eventuella risken för fostret med ondansetronbehandling betydligt mindre än de risker som ostillbara kräkningar utgör.

 1. Matthews A, Haas DM, O'Mathuna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. The Cochrane database of systematic reviews. 2015.
 2. Festin M. Nausea and vomiting in early pregnancy. BMJ Clin Evid. 2014;2014.
 3. Hyperemesis Gravidarum: A Review of Recent Literature. Pharmacology. London et.al.
 4. Koren, G., et al., Motherisk-PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) scoring system for nausea and vomiting of pregnancy. Am J Obstet Gynecol,
 5. The Management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum Green-top Guideline No. 69 June 2016

Om innehållet

Uppdaterad: 6 maj 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen