Influensa hos gravida

Bakgrund

Definition på misstänkt influensa är feber > 38° och två eller fler av symtomen hosta, halsont, snuva, muskel/ledvärk, huvudvärk eller lunginflammation. Virus smittar luftburet, samt som droppkontaktsmitta eller direkt droppsmitta, och smittsamheten är hög. Diagnos ställs genom PCR på nasofarynxsekret. Gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 under influensasäsong, november-februari.

Antivirala läkemedel som profylax: Två neuraminidashämmare, oseltamivir och zanamivir finns registrerade för influensaprofylax. Tamiflu® (oseltamivir) är en peroral beredning i tablettform och Relenza® (zanamivir) är ett inhalationspreparat som ger ringa systemisk påverkan.

Exponerad gravid

Gravida som inte är vaccinerade och som har varit i nära kontakt med någon som har misstänkt eller bekräftad influensa rekommenderas profylax med antivirusläkemedel. Gravida med andra riskfaktorer rekommenderas profylax redan från första trimestern medan gravida utan andra riskfaktorer rekommenderas profylax i andra och tredje trimestern. Se schema nedan.

Antivirala läkemedel insätts tidigt efter exposition för att ha effekt, helst inom två dagar. Är expositionen osäker rekommenderar man att avvakta och istället inleda tidig behandling vid eventuellt insjuknande.

I första hand förskrivs profylax av läkare på BMM och i andra hand av läkare på Spec. MVC/Vårdcentral.

Profylax: T. Tamiflu® 75 mg x 1 i 10 dagar alternativt inhalationspulver Relenza® 2 inhalationer (2 x 5 mg) en gång dagligen i 10 dagar.

Läkemedelsverkets rekommendationer från 2011 för postexpositionsprofylax till ej vaccinerade gravida:

Läkemedelsverkets rekommendationer


Första trimestern

Andra och tredje trimestern

Gravida med
andra riskfaktorer

Relenza® (inhalation)

Relenza® (inhalation) eller Tamiflu®

Gravida utan
andra riskfaktorer

Ingen profylax (utom i

undantagsfall efter
individuell bedömning)

 Relenza® (inhalation) eller Tamiflu®

Behandling

Okomplicerad influensa tas om hand på vårdcentral i första hand. Det är bra att bekräfta diagnosen med provtagning. Gravida med misstänkt eller bekräftad influensa ska erbjudas behandling med antivirusläkemedel: T. Tamiflu® 75 mg x 2 i 5 dagar.

Provtagning ska inte fördröja behandling. Terapi ska starta så snart som möjligt, helst inom två dagar efter symtomdebut, men även senare kan effekt finnas. Om den gravida inte har blivit frisk efter sju dagar ska hon kontakta sin vårdcentral eller BMM, liksom om hon plötsligt blir sämre.

Vid kraftig allmänpåverkan hänvisas patienten till akutmottagning för vuxna.

Om innehållet

Publicerad: 19 januari 2023

Utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen