Malinamottagning - Riktlinjer för konsultation

BMM och BVC har i sitt uppdrag att delta i konsultation och samverka med psykologkonsult från Malinamottagning i syfte att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barnet eller i familjen. Konsulten ska ge konsultation kring enskilda ärenden utifrån ett barn-, föräldra-, och samspelsperspektiv och bidra till utvecklingspsykologisk kunskap för att upptäcka behov av stöd hos (blivande) föräldrar.

Konsultationen ska vara ett stöd för barnmorskan/BHV-sjuksköterskan i ett psykosocialt förhållningssätt. Konsultation är också viktig för att identifiera barn som kan behöva vidare insatser och bedöma om denna bäst är lämpad på förstalinjenivå (Malinamottagning) eller specialistnivå (barn- och ungdomspsykiatri), samt för att identifiera blivande föräldrar i behov av insats och bedöma om insatsen ska ges på Malinamottagning, på första linjens psykiatri (husläkarmottagning) eller specialistnivå (vuxenpsykiatri). Insatser kan ges parallellt på Malina för föräldraskapet och för den psykiatriska diagnosen.

Innehåll

Syftet med konsultation är att genom gemensam reflektion ge ökad kunskap, ökad skicklighet, ökat självförtroende och ökad objektivitet för att på så sätt fördjupa och underlätta barnmorskornas och BHV-sjuksköterskornas arbete med föräldrastöd. Konsultationen ska också bidra till att familjer lotsas till rätt vårdinstans. I konsultationen diskuteras hur man i svåra ärenden kan bibehålla ett professionellt förhållningssätt, och hur man kan göra en hälsofrämjande insats trots komplicerade omständigheter. Konsultation erbjuder en kontinuerlig fortbildning av personal inom BMM och BVC då diskussionerna runt enskilda ärenden eller typfall ofta innebär teoretiska förklaringar av psykologiska och sociala problemställningar. Då konsultationen organiseras i grupp sker också ett kollegialt kunskapsutbyte kring erfarenheter och gängse rutiner i verksamheten vid olika typer av problem där psykologens organisationspsykologiska kompetens är central.

Frågor kring enskilda familjer/blivande föräldrar ingår i konsultationen, både från ett barnperspektiv (som oro kring barns psykomotoriska utveckling), ett föräldraperspektiv (den blivande förälderns ambivalens inför det kommande föräldraskapet eller förälderns osäkerhet att handskas med sitt barns trots), ett samspelsperspektiv (hur förälder och barn interagerar i matsituationen) och ett barnmorske- eller sjuksköterskeperspektiv (som hur man kan bemöta en deprimerad blivande förälder). Konsultationen kan också innehålla kompetensutvecklingsinslag eller ha specifika teman, som till exempel symtom på psykisk ohälsa hos små barn eller psykologiska skeenden under graviditeten. BMM/BVC ska vara särskilt uppmärksamma på de yngsta barnens behov.

Konsultation innefattar inte frågor kring barnmorskornas/BHV-sjuksköterskornas arbetssituation såsom till exempel samverkanssvårigheter i arbetsgruppen.

Ramar

Malinamottagningarna ska erbjuda alla BMM och BVC konsultation av psykolog i respektive geografiskt område som Malinamottagningen ansvarar för. Barnmorska/BHV-sjuksköterska bidrar med ärenden och frågeställningar till konsultationen. Konsultationerna ska genomföras minst en gång per månad och ska i huvudsak ske på plats på mottagningen, därutöver kan de även ske digitalt.

Gruppkonsultation

Konsultationerna bör företrädesvis ske i grupp. Konsultation i grupp möjliggör kompetensspridning och erfarenhetsutbyte i barnmorske- och BHV-sjuksköterskegruppen. Konsultation i grupp möjliggör även för Malinamottagningar att kunna tillhandahålla konsultation till alla BMM och BVC.

Gruppens storlek och tidsram ska vara utformad så att samtliga deltagande har möjlighet att komma till tals och ge möjlighet till diskussion kring enskilda ärenden. Personal från mindre mottagningar träffar i regel psykolog från Malinamottagning tillsammans med personal från flera mottagningar.

Enskild konsultation kan ges utifrån särskilda behov.

Telefonkonsultation till BMM/BVC kan vara ett komplement, där formerna behöver göras upp mellan respektive Malinamottagning och BMM och BVC i området.

Remittering

Om konsultationen resulterar i en överenskommelse om att fortsatt vård ska ges inom Malinamottagning ska remiss användas för ökad patientsäkerhet. I övrigt gäller de generella remissreglerna om remissbekräftelse, remissvar mm enligt information på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

När barnet är fött kan familjer även uppmanas att själva kontakta Malinamottagningen. När man utifrån konsultation kommer fram till att behov av insatser finns, men där familjen är svårmotiverad, kan ett första besök behöva förläggas på BMM eller BVC och kan genomföras tillsammans med barnmorska/BHV-sjuksköterska.

Tillämpning

Målsättningen är att Malinamottagning, BMM och BVC lokalt är överens om hur dessa riktlinjer om konsultation ska tillämpas. För det krävs att parterna har dialog med varandra om behov och möjligheter.

Om oenighet uppstår

Eventuella problem mellan BMM och Malinamottagning respektive BVC och Malinamottagning med anledning av dessa riktlinjer löses i första hand mellan parternas linjeorganisationer, genom personlig kontakt eller genom enheternas avvikelsehanteringssystem.

Uppföljning

Beställaren kommer att följa tillämpningen av dessa riktlinjer inom ordinarie avtalsuppföljning för både Malinamottagning och BMM och BVC.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna gäller konsultation från Malinamottagningar till BMM samt BVC. Riktlinjerna är upprättade med utgångspunkt i aktuella vårdavtal mellan vårdgivare och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i samverkan med företrädare för Malinamottagningarna, BMM samt BVC.

Frågor

Vid frågor kontakta: Verksamhetsstod.malina@regionstockholm.se

Om innehållet

Uppdaterad: 2022-12-22

Ansvariga: Clara Linnros och Emma Fransson, Verksamhetsstöd Malina, vid Barnhälsovårdsenheten respektive Mödrahälsovårdsenheten.