Symfys-fundusmätning

27 december 2023

SF mätning ska ske på alla gravida vid varje rutinbesök efter graviditetsvecka 24. Lutningen på kurvan förväntas följa normalkurvan men placeringen inom normalområdet är individuellt för varje graviditet.

Heldragen linje = medelvärde för graviditetslängden
Den övre streckade linjen = + 2 standardavvikelser (SD, standarddeviationer)
Den nedre streckade linjen = - 2 standardavvikelser (SD, standarddeviationer)
Normalområde = mellan + 2 SD och - 2 SD, d.v.s. mellan de streckade linjerna

Handläggning vid avvikande SF mått

Vid första mätningen i graviditetsvecka 25

Om mätvärdet ligger under - 2 SD (under den nedre streckade linjen) skickas remiss för ultraljud.

Vid övriga mätningar gäller följande

Om SF-måttet inte ökat som förväntat utifrån patientens egen tillväxtkurva:

  • Gör en ny mätning efter en vecka om tid från föregående besök understiger tre veckor.
  • Skicka remiss för ultraljud om tid från föregående besök är tre veckor eller mer.

Remiss för ultraljudsundersökning skickas alltid om:

  • Två mätvärden ligger under - 2 SD (under den nedre streckade linjen) för graviditetslängden.
  • SF- måttet accelererar, d.v.s. värdet är ≥ 3 cm högre än vad man förväntat sig den dagen utifrån patientens egen tillväxtkurva. Överväg även OGTT.
  • Det föreligger svårighet att mäta SF mått, t.ex. vid obesitas.

Beakta förekomst av särskilda riskfaktorer (t.ex. obstetrisk anamnes, interkurrent sjukdom), övriga statusfynd (t.ex. YP, BT) och konsultera kollega eller läkare på BMM om svårbedömt.

Bakgrund

SF-mått är ett reproducerbart, objektivt mått på livmoderns storlek. Upprepade mätningar kan påvisa avvikelser i fostertillväxt och polyhydramnios, men sensitivitet och specificitet är låga. En förutsättning för tillförlitlig SF-mätning är att man följer instruktionen noggrant och att antalet mätare under en graviditet minimeras, eftersom variationen mellan olika mätare kan vara stor.

  1. Robert Peter J, Ho JJ, Valliapan J, Sivasangari S. Symphysial fundal height (SFH) measurement in pregnancy for detecting abnormal fetal growth. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep; 2015(9):CD008136.
  2. ARG-rapport nr 59 Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv hälsa publicerad 2008, uppdaterad 2016