Symfys-fundusmätning

SF-mått är ett reproducerbart, objektivt mått på livmoderns storlek. Upprepade mätningar kan påvisa avvikelser i fostertillväxt och polyhydramnios, men sensitivitet och specificitet är låga.

En förutsättning för tillförlitlig SF-mätning är att man följer instruktionen noggrant och att antalet mätare under en graviditet minimeras, eftersom variationen mellan olika mätare kan vara stor. SF mätning ska ske på alla gravida vid varje rutinbesök efter graviditetsvecka 24.

Heldragen linje = medelvärde för graviditetslängden
Den övre streckade linjen = + 2 standardavvikelser (SD, standarddeviationer)
Den nedre streckade linjen = - 2 standardavvikelser (SD, standarddeviationer)
Normalområde = mellan + 2 SD och – 2 SD, dvs mellan de streckade linjerna

Handläggning vid avvikande SF mått

Vid första mätningen i graviditetsvecka 25

Vid mätvärde som ligger under - 2 SD (under den nedre streckade linjen) skickas remiss för ultraljud.

Vid övriga mätningar gäller följande

Ny mätning efter en vecka om SF-måttet är samma eller lägre jämfört med föregående mätning alternativt om måttet faller utanför normalområdet.

Remiss för ultraljudsundersökning vid:

  • Stillastående mätvärde under tre veckor
  • Två mätvärden som ligger under - 2 SD (under den nedre streckade linjen) för graviditetslängden
  • Accelererande SF mått över normalområdet (värdet är ≥ 3 cm högre än vad man väntat sig den dagen). Överväg även OGTT.
  • Fetma (BMI ≥ 30) om det föreligger svårighet att mäta SF mått.

Beakta förekomst av särskilda riskfaktorer (t.ex. obstetrisk anamnes, interkurrent sjukdom), övriga statusfynd (t.ex. YP, BT) och konsultera läkare på BMM om svårbedömt.

  1. Robert Peter J, Ho JJ, Valliapan J, Sivasangari S. Symphysial fundal height (SFH) measurement in pregnancy for detecting abnormal fetal growth. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep; 2015(9):CD008136.
  2. ARG-rapport nr 59 Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv hälsa publicerad 2008, uppdaterad 2016

Om innehållet

Uppdaterad: 12 oktober 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen