Vaccinationer och graviditet

I den här riktlinjen omnämns bara de vaccin som vanligen efterfrågas i samband med graviditet. För förhållningssätt rörande övriga vaccinationer hänvisas till Infpreg/Vaccinationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccin som rekommenderas under graviditet

Barnmorskan på BMM ska i samband med inskrivningsbesöket informera om att nedanstående vaccinationer rekommenderas i samband med graviditet. Vaccinationerna genomförs i allmänhet på vårdcentraler eller vaccinationsmottagningar.

Covid 19: Vaccination rekmmenderas efter graviditetsvecka 12 under vintersäsong (november-februari). Om den gravida har andra riskfaktorer för allvarlig sjukdom utöver graviditet kan vaccination ske redan i första trimestern.

Se separat riktlinje Covid-19 i samband med graviditet och eftervård - samlad information

Influensa: Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12 under influensasäsong (november-februari). Om den gravida har andra riskfaktorer för allvarlig influensa utöver graviditet kan vaccination ske redan i första trimestern. Det är viktigast att den gravida är skyddad under den tredje trimestern, då svåra komplikationer av influensan oftast uppträder. Antikroppar som bildas efter vaccinationen passerar placenta och ger det nyfödda barnet skydd. Risken minskar även att mamman smittas under nyföddhetsperioden och i sin tur smittar barnet.

Kihosta (pertussis): Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 16 och med fördel från graviditetsvecka 25. Vaccinationen ska upprepas vid varje graviditet. Antikroppar som bildas efter vaccinationen passerar placenta och ger en god skyddseffekt mot sjukdom och död för det nyfödda barnet. Risken minskar även att mamman smittas under nyföddhetsperioden och i sin tur smittar barnet. Det finns ingen bortre tidsgräns för vaccination under graviditet. Om vaccination sker mindre än två veckor innan förlossningen hinner inte antikroppar överföras till barnet, men barnet får ett indirekt skydd av att modern är immun. Det finns inget rent kikhostevaccin. De vaccin som rekommenderas innehåller även vaccin mot stelkramp (tetanus) och difteri. Alla dessa vaccin kan ges utan risk till gravida. Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den första dosen ges vid tre månaders ålder.

Tidpunkt för vaccination i relation till andra vaccinationer samt Rh-profylax

  • Vaccin mot covid-19, standardvaccin mot influensa och vaccin mot kikhosta rekommenderas under graviditet och två av dessa tre vacciner kan ges vid samma tillfälle.
  • Tredje vaccinet ges med minst sju dagars intervall.
  • Vaccin mot covid-19, influensa och mot kikhosta kan ges utan hänsyn till tidpunkt för eventuell anti-D profylax.
  • Vaccin mot covid-19 och influensa är kostnadsfritt för gravida och vaccin mot kikhosta blir kostnadsfritt från mars 2024.

RS vaccin

Sedan augusti 2023 finns ett godkänt vaccin mot RS-virus som kan användas under graviditet från graviditetsvecka 24 till graviditetsvecka 36 för att skydda nyfödda barn upp till 6 månaders ålder från att insjukna i RS-virusinfektion. Det finns ingen allmän rekommendation från Folkhälsomyndigheten att gravida ska vaccineras mot RS virus. Om den gravida väljer att ta vaccinet bör det tas från graviditetsvecka 30 eftersom effekten avtar med tiden. Vaccinet får man bekosta själv.

Till skillnad från de övriga vaccinerna rekommenderar man inte att det ges samtidigt som något annat vaccin utan det bör gå minst 2 veckor mellan vaccinationstillfällena. Det beror på att detta vaccin är helt nytt och att man därför vill kunna följa hur vanligt det är med biverkningar efter vaccination.

Vaccin som kan ges vid risk för smitta

Vaccin mot tuberkulos och vaccin mot hepatit B är exempel på vaccin som kan ges till gravida som löper en hög risk för smitta. Ställningstagande till eventuell vaccination bör göras av infektionsläkare eller särskilt intresserad obstetriker i dessa fall.

Vaccin som är onödigt att ge under graviditet

Vaccin mot TBE bedöms som helt ofarligt att ge under graviditet. Men eftersom risken för TBE är så låg rekommenderas ändå att vaccinationen skjuts upp till efter graviditeten.

Vaccin som inte ska ges under graviditet

Levande vaccin ska inte ges under graviditet. Dit hör kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (morbilli, parotit och rubella) samt vaccin mot vattkoppor (varicella zoster) och bältros (herpes zoster). Det är lämpligt att rekommendera kvinnor som vaccinerats med något av dessa vaccin att inte bli gravida närmsta månaden.

Vaccination mot röda hund kan övervägas i enstaka fall till gravida som saknar immunitet, till exempel vid icke undvikbar resa före graviditetsvecka 17 till område där röda hund sprids. Gravida som löper risk är framför allt utlandsfödda och vaccinationsmotståndare som inte tagit del av det svenska vaccinationsprogrammet (två doser). Kontakta infektionsläkare eller specialintresserad obstetriker i dessa fall.

Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) är ett avdödat vaccin, men eftersom erfarenheten av vaccinet än så länge är begränsad avrådes tills vidare från vaccination under graviditet. Det är lämpligt att rekommendera kvinnor som vaccinerats att inte bli gravida närmsta månaden.

Vaccin postpartum

Vaccin mot röda hund (rubella) rekommenderas postpartum till kvinnor som saknar immunitet. Enstaka kvinnor utvecklar inte tillräckligt antikroppssvar mot röda hund och faller ut i infektionsscreeningen i tidig graviditet trots att de vaccinerats upprepade gånger. Det är ändå troligt att de har ett tillräckligt skydd, även om det inte går att mäta med tillgängliga analysmetoder. Det är inte meningsfullt att ge fler doser till de som redan vaccinerats tre gånger. Det är dock inte farligt att vaccineras fler gånger.

Vaccin mot röda hund postpartum kan ges utan hänsyn till tidpunkt för eventuell given anti-D profylax. Om däremot blodtransfusion eller plasma givits i anslutning till förlossningen kan effekten av vaccinet försämras. Förnyad vaccination bör erbjudas, alternativt immunitetsprövning utföras, efter tre månader.

Amning är väldigt sällan ett hinder för vaccination. För samtliga vaccin som omnämns i den här riktlinjen gäller att ammande mödrar kan vaccineras. För övriga vaccin hänvisas till Infpreg/Vaccinationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation

Om innehållet

Uppdaterad: 7 mars 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm