MAL - Medicinskt ledningsansvarig läkare

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen representerar och arbetar på uppdrag av vårdgivaren. Det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. I de fall verksamheten saknar tillräcklig medicinsk kompetens uppdrar verksamhetschefen åt annan med tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra de enskilda medicinska ledningsuppgifterna (HSF 2017:30 4 kap 5§).

Medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) är en enskild ledningsuppgift inom enheten. I uppdraget som MAL ingår ett övergripande ansvar för frågor kopplade till enhetens medicinska verksamhet. Personalens eget yrkesansvar förminskas inte. I uppdraget som MAL ingår frågor kring medicinska rutiner, medicinsk säkerhet och övergripande ansvar för avvikelsehantering.

Mödrahälsovårdens rekommendationer om medicinskt ledningsansvar på BMM

Den medicinskt ansvarige läkaren ska vara specialist i obstetrik och gynekologi men kan även vara specialist i allmänmedicin med goda kunskaper om och klinisk erfarenhet av mödrahälsovård och graviditetskomplikationer, då ej tillgång till specialist i obstetrik och gynekolog finnsatt tillgå.

MAL ska:

  • ha kunskap kring MHV-enhetens riktlinjer publicerade på kunskapsstodforvardgivare.se och inneha kunskap om medicinska riktlinjer och råd publicerade på VISS.nu, Janusinfo, infpreg etc.
  • ha kunskap om basprogrammet och när särskild vårdplanering ska följas för att bistå mottagningen i medicinsk rådgivning i avvikelserapportering och anmälningsfall
  • delta på läkarmöten anordnade av MHV-enheten i Region Stockholm
  • bistå verksamhetschef med kunskap i medicinska rutiner kring provsvarshantering
  • årligen medverka i journalgranskning (ex Rutinkollen) på mottagningen
  • ansvara för att läkemedelsordination genom generella direktiv fungerar, t.ex. akutväska, lokalbedövning, licenspreparat mm.
  • bistå verksamhetschef i generell översyn av att anställda och konsulter på BMM har rätt medicinsk kompetens, fortbildning och utbildning för sitt uppdrag
  • bistå organisationens ledningsgrupp för att nå medicinskt väl underbyggda beslut i frågor som rör BMM
  • ha rutiner kring att remisshantering fungerar enligt gällande medicinska riktlinjer
  • vara tillgänglig för komplicerad medicinsk konsultation/rådgivning till barnmorskor, patienter och specialister i allmänmedicin på BMM eller ansvara för att specialist i obstetrik och gynekologi finns tillgänglig.

Om innehållet

Uppdaterad: 1 mars 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 9 november 2020