Buktrauma hos gravid

Juni 2021

Gravida utsatta för trauma ska transporteras till närmaste sjukhus med tillgänglig förlossningsenhet. Om patienten är svårt skadad och/eller kriterier för fullt traumateam uppfylls (prehospital bedömning) ska transport ske till sjukhus med traumacentrum (KS Solna) oavsett graviditetslängd.

I de fall patienten kontaktar sjukvården utan tidigare prehospital bedömning utförs initial undersökning och kontroll på valt förlossningssjukhus. Vederbörande läkare på förlossningen beslutar om vårdnivå, eventuell kontakt med neonataljour efter klinisk bedömning, aktuell graviditetsvecka och typ av trauma. Vid extrem prematuritet (v 22–28) eller vid högrisktrauma bedöms om patienten bör/kan förflyttas till Karolinska förlossning eller Traumacenter för fortsatt övervakning och vård.

Från och med graviditetsvecka 16 är trauma mot buken associerat med ökad risk för avlossning av placenta, fetal stress och prematura sammandragningar/födsel. Riskökningen är sannolikt liten, inträffar timmarna direkt efter traumat och föregås av kliniska symtom.

Handläggning

Stabilisera patienten enligt ATLS
(advanced trauma life support)

 • Fostret bedöms när den gravida är stabil
 • Vitalparametrar enligt obstetrisk NEWS2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Frikostigt: syrgas, vätska, PVK, adekvat provtagning
 • Avlasta vena cava vid ryggläge
 • Icke obstetrisk skada: behandla efter behov och i samråd med andra specialiteter
 • Övervakning sker till och med 4 timmar efter traumat, från och med graviditetsvecka 16

Avlyssna fosterhjärtljud

 • < 22+0 - 22+6: intermittent avlyssning av fosterhjärtljud (x3 eller individuellt). Agera endast på maternell indikation.
 • 23+0 - 23+6 veckor: individuell bedömning om intermittent eller kontinuerlig avlyssning och åtgärd
 • ≥24+0 kontinuerligt CTG t.o.m. minst 4 timmar efter traumat. Agera på både maternell - och fosterindikation
 • Vid extrem prematuritet (v 22–28) övervägs konsultation och ev transport till KS Solna förlossning efter klinisk bedömning**
 • Avsaknad av fosterhjärtljud, oavsett graviditetslängd: behandla den gravida

Alla Rh-negativa kvinnor ska erhålla anti-D immunoglobulin.

Överväg att kontrollera fetalt Hb/flödescytometri för att bedöma behov av upprepad dos vid kraftigare buktrauma.

Vid symtom* efter 4 timmar och/eller förekomst av högrisktrauma** och/eller förekomst av onormal fosterhjärtljudsregistrering

Inläggning för observation/vård:

 • Agera på sedvanliga mor- och fosterindikationer
 • Intermittent CTG registrering i ytterligare
  24 timmar.
 • Överväg kontakt med neonataljour
 • Ultraljudsbedömning av
  foster/placentaläge/fostervattenmängd

Avsaknad av symtom* efter 4 timmar
utan förekomst av högrisktrauma**

Utskrivning till hemmet - patienten uppmanas att kontakta oss vid:

 • Vaginal blödning
 • Minskade fosterrörelser
 • Vattenavgång
 • Ihållande sammandragningar
 • Buksmärta

*Symtom: Buksmärta, Sammandragningar > 4tim

**Högrisktrauma: Bilolycka > 50km/h utan bilbälte, MC-olycka > 35km/h

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. Huls CK, Detlefs C. Trauma in pregnancy. Semin Perinatol. 2018;42(1):13-20.
  Petrone P, Marini CP. Trauma in pregnant patients. Current problems in surgery.
  2015;52(8):330-51
 2. Lucia A, Dantoni SE. Trauma Management of the Pregnant Patient. Critical care
  clinics. 2016;32(1):109-17.
 3. Sasser SM, Hunt RC, Faul M, Sugerman D, Pearson WS, Dulski T, et al. Guidelines
  for field triage of injured patients: recommendations of the National Expert Panel on
  Field Triage, 2011. MMWR Recommendations and reports : Morbidity and mortality
  weekly report Recommendations and reports. 2012;61(Rr-1):1-20
 4. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/akut-bedomning-ochskattning/bedomning-enligt-news/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.