Hepatit B och C

Handläggning vid födsel och eftervård

Hepatit B och C är i Sverige allmänfarliga, och därmed även smittspårnings- och anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Riskbedömning vid Hepatit B

Smittskydd Stockholm har utarbetat en riskbedömning för transmission av hepatit B till barnet utifrån den gravidas hepatit B-status (se Vårdgivarguiden - Regionala riktlinjer BMM). Detta avgör om barnet ska ges endast HBV-vaccin eller i kombination med immunoglobulin i samband med förlossningen.

Hög risk för transmission (HBV-vaccin + immunoglobulin ska ges som profylax)

 • HBeAg positiv gravid
 • Hög nivå av HBV-DNA (> 200000 IU/mL)
 • Kombinerad hepatit B och D infektion
 • Betydande immunosuppression hos gravid
 • Prematurbörd < 34+0
 • Födelsevikt < 2000g
 • Tidigare fött barn som smittats av HBV

Låg risk för transmission (HBV-vaccin ska ges som profylax)

 • HBeAg negativ gravid
 • Låg nivå av HBV-DNA

Hepatit C

Ingen tillgänglig riskbedömning inför partus.

Utredning

Sker via BMM. V.g. se Vårdgivarguiden - Regionala riktlinjer BMM. Alla gravida erbjuds hepatit B screening. För närvarande rekommenderas riktad screening av Hepatit C.

Handläggning

Födsel

 • Ta reda på om det föreligger låg eller hög risk för transmission av hepatit B till barnet. Journalhandling medföljer den gravida från BMM samt ska vara noterat i MHV 3 sammanfattning. Vaccin ordineras i barnets Take Care-journal. Administration sker i vaccinationsmodulen i läkemedelsjournalen, ange batchnummer.
  • Vid låg risk ges HBV-vaccin ca 2 h efter partus
  • Vid hög risk ges HBV-vaccin och immunoglobulin ca 2 h efter partus. Vaccin respektive immunoglobulin ska ges i olika extremiteter.
 • Amniotomi kan utföras, men utan att skada fostrets skalp
 • Vid hög virusmängd HBV-DNA i samband med födsel eller hepatit C beaktas följande:
  • Vid vattenavgång utan värkar i fullgången tid rekommenderas att förlossningen startas utan dröjsmål
  • Applikation av skalpelektrod sätts i samråd med läkare och skalpprov bör användas på snäv obstetrisk indikation
  • Övervägande av sugklocka/tång får anpassas till situationen men skiljer sig i princip inte från övriga förlossningssituationer
  • Vid partus rentorkas barnet
 • Yttre vändning kan utföras vid lågrisk hepatit B. Individuell bedömning vid hög virusmängd HBV-DNA eller hepatit C
 • Vid elektivt sectio följs sedvanliga rutiner

Eftervård

 • Inget hinder för amning

Uppföljning av barnet

Vårdnivå

Kvinna med kronisk hepatit B eller C utan levercirros kan i samtliga fall föda på valfri förlossningsklinik. Vid levercirros bör kvinnan förlösas på Karolinska Huddinge.

Akut hepatit (A, B, C) och hepatit E med leversvikt är specialistvårdsfall och bör handläggas i samråd med Infektionsklinik och föda på Karolinska Huddinge.

Uppföljning av den gravida

Viss risk finns för reaktivering av hepatit postpartum. En uppföljningsplan bör finnas vid en Infektionsklinik under de första 6 månaderna postpartum.

Överföringsrisk från mor till barn (vertikal transmission)

Hepatit B och C

Utan profylaktisk åtgärd är överföringsrisken vid kronisk hepatit B upp till 90 % beroende på den gravidas virusmängd. Risken för vertikal smitta vid hepatit C är < 5 %.

Den vanligaste transmissionstidpunkten är i samband med förlossning, men intrauterin smitta kan förekomma. Kejsarsnitt minskar inte transmissionsrisken.

Gravid med hepatit B och med högt virustal kan behandlas med antiviral terapi i tredje trimestern; virusnivån och överföringsrisken minskar därmed. Med rätt vald profylax till barnet och ev behandling av den gravida kan infektionsrisken reduceras till < 1 %.

Vid hepatit C finns ingen absolut lägsta titernivå av HCV-RNA som definierar lägre risk för smitta. Profylax för barnet i samband med partus finns inte.

Kvalitetsindikator

Andel nyfödda barn med hepatit B eller C per år, enligt uppföljning via Smittskydd Stockholm.

Allmänt

 • Tillämpa basala hygienrutiner i alla patientnära kontakter.
 • Vid födselanvänd plastförkläde/plastad operationsrock, dubbla handskar och visir, munskydd med visir eller munskydd och skyddsglasögon vid risk för blodstänk eller kontakt med andra kroppsvätskor.
 • Vid blodprovstagning kan enkla handskar användas, visir används vid risk för blodstänk.
 • Blodburen smitta anges inte i journal inom Region Stockholm eller på remisser och provsvar. Blodburen smitta är dock noterat i obstetriska journaler för barnets skull.
 • Vårdpersonal bör vara HBV-vaccinerade.

Provtagning

 • Sticksäkra produkter ska användas. Lägg stickande/skärande avfall i perforations säker avfallsbehållare märkt med skärande/stickande smittförande avfall

Vaginal födsel

 • Genomförs i rum med egen toalett och dusch.
 • Använd i första hand engångsmaterial på rummet. Ta inte in mer flergångsmaterial än vad som beräknas komma till användning – använd därför avsedd vagn med material.

Barnet

 • Tillämpa basala hygienrutiner vid skötsel av barnet
 • Om barnet behöver återupplivningsåtgärder tas barnet ut till barnakutrummet.

Sectio

 • Meddela operations- och anestesipersonal i förväg att patienten har blodburen smitta. Försäkra dig om att operationssjuksköterskan uppfattat informationen.
 • Om möjligt två operatörer vid operation
 • Skyddsutrustning med operationsrock, dubbla handskar, munskydd med visir används alternativt munskydd och skyddsglasögon.
 • Placenta omhändertas av barnmorska och hanteras enligt rutin för smittförande biologiskt avfall.
 • Avfall och kläder tas om hand på för blodburen smitta sedvanligt sätt.

Efter födseln

Instrument

 • Hanteras med försiktighet och placeras omgående i en diskdesinfektor för rengöring och desinfektion
 • Om blodet på instrumenten hunnit torka in blötläggs instrumenten i kallt vatten innan de körs i diskdesinfektor.

Medicinteknisk apparatur

 • Rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion + 45) om materialet tål det, annars enligt tillverkarens anvisningar.

Avfall

 • Avfall avvecklas och omhändertas inne på patientrummet
 • Kraftigt blodigt avfall, t ex efter en förlossning, hanteras som riskavfall, avfallet packas i riskavfallsbox, gul låda, märks med etikett ”RISKAVFALL-SMITTFÖRANDE’’. Får ej stå längre än 24 tim i rumstemperatur.
 • Bindor och övrigt avfall med mindre blodfläckar, läggs i vanlig plastpåse som knyts ihop och därefter i vanlig sopsäck.

Placenta

 • Förpackas i plastpåse och läggs i avsedd avfallsbox för biologiskt avfall, svart låda,som märks med dubbla etiketter, dvs. en etikett ”BIOLOGISKT AVFALL” och en fullständigt ifylld etikett ”SMITTFÖRANDE AVFALL”.

Tvätt

 • Kraftigt blodig tvätt läggs i en plastpåse avsedd för smittförande tvätt, som i sin tur läggs i gul tvättsäck.
 • Övrig tvätt hanteras som vanligt.

Blodspill

 • Punktdesinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion + 45).
 • Vid stora mängder blod, torka först upp blodet med engångsduk eller engångsabsorbent. Desinfektera därefter med oxiderande ytdesinfektionsmedel (t ex Virkon).

Slutstädning

 • Förlossningsbord rengörs och desinfekteras med oxiderande ytdesinfektionsmedel (t ex Virkon).
 • Patientnära ytor rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion +45)
  • patientsäng, patientbord och ringklocka
  • gynekologisk stol
  • skötbord, barnbord, barnvåg och måttband
  • CTG-apparat och ultraljudsapparat
 • CTG-banden rengörs och desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar alternativt kasseras.
 • Punktdesinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion + 45) eller oxiderande ytdesinfektionsmedel (t ex Virkon) vid behov, och rengör därefter med vanligt rengöringsmedel:
  • tvättställ, toalett och golv
  • duschhuvud rengörs- och desinfekteras i en diskdesinfektor med särskild insats

När golvet och övriga ytor är torra kan rummet tas i bruk igen.

BB-, antenatal- och eftervård

 • Mor och barn vårdas på eget rum med egen toalett och dusch.
 • Uppmana patienten att vara noggrann med handhygien, speciellt efter toalettbesök.
 • Barnet kan rondas och skötas i allmänna barnrummet. Barnbordet ska rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion + 45) mellan varje barn.
 • Slutstädning, se ovan som efter förlossning.
 • Sopor, avfall – vg se ovan under rubriken Avfall.

Amning

 • Vid pumpning, använd bröstpump med patientdel för engångsbruk som kasseras efter en användning. Slangen mellan pumpmaskin och bröstpump är patientbunden och kasseras vid hemgång.
 • Pumpmaskinen rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (t ex Yt Desinfektion + 45).

Vid tillbud med risk för blodburen smitta

Se lokala instruktioner samt vårdgivarguiden.

 1. Infpreg (www.medscinet.se/infpreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 2. Global Hepatitis Report 2017, Geneva, World Health Organization 2017.pdf
 3. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection Jounal of Hepatology 2017;67:370-398
 4. Jourdain C et al Tenofovir versus Placebo to Prevent Perinatal Transmission of Hepatitis B tN Engl J Med 2018;378:911-23. DOI: 10.1056/NEJMoa1708131
 5. Riktlinjerna från RAV:
  https://www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/hbv_rekommendation_19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.0513 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Handlingsprogram - Förebygga blodburen smitta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (vardgivarguiden.se)
 7. Stick- och skärskador med risk för blodsmitta (vardgivarguiden.se)
 8. Smittrisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker AFS 2018:4
 9. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Uppdaterad: Mars 2020

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen