PAD Placenta

Skickas vid nedanstående indikationer

  • Prematuritet < 32 graviditetsveckor
  • Asfyxi: barn med Apgar ≤ 4 vid 5 minuter och/eller navelartär-pH ≤ 7.0 som behöver vård på neonatalavdelning
  • Tillväxthämmat/SGA barn < - 2 SD enligt FV2 OBS! Släng inte placenta förrän du är säker på att barnet inte hamnar utanför viktkurvan på FV2.
  • Vid svår preeklampsi med förlossning före graviditetsvecka 34 alt. svår preeklampsi i kombination med tillväxthämmat/SGA barn < - 2 SD enligt FV2.
  • IUFD, perinatal död
  • Icke-immun hydrops
  • Stark misstanke om chorioamnionit som har förändrat handläggningen av förlossningen eller lett till dåligt barnutfall, (enbart intrapartal feber med antibiotikabehandling föranleder inte att placenta bör skickas)
  • Maternell infektion under graviditeten som kan påverka barnet (t.ex. CMV, Toxoplasma, Listeria, Parvovirus B19, Covid-19)
  • Komplicerad monochoriot duplexgraviditet, tvillingtransfusionssyndrom, TAPS eller selektiv tillväxthämning (sFGR). Fråga efter anastomoser (färgperfusion samt PAD), I övrigt som simplexgraviditet. OBS! Enbart frågeställning om chorionicitet är ej indikation för placenta-PAD.
  • Stark misstanke om placenta accreta spektrum vid manuell placentalösning eller sectio

Om hysterektomi utförs p.g.a. invasiv placenta skickas uterus och placenta “en bloc”.
Vid andra frågeställningar skickas placenta för PAD endast efter läkarordination, t.ex. vid avvikande fynd.

Placenta läggs i märkt hink utan fixeringsmedel och förvaras i kylskåp tills transport till Patologen kan ske. Placenta kan förvaras i kylskåp upp till en vecka innan den skickas för PAD. Navelsträngen ska medfölja i hela sin kvarvarande längd.

PAD-remiss skrivs av läkare i TakeCare under fliken ”Beställning – Multidisciplinär – Karolinska Pat/Cyt”. OBS att Patologen inte bedömer eller bevakar remisser förrän själva preparatet inkommit till dem.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: Maj 2024

Godkänd av: Eva Östlund, specialsakkunnig läkare inom obstetrik