Kliniska exempel som belyser när sökordet ska användas

Exempel för att belysa användning av sökordet ”Datum för bedömning, förstagångsinsjuknande i psykossjukdom”.

Fall 1

Man 20 år gammal, hemmaboende, hereditet för psykossjukdom. Sedan januari 2022 passiv, tillbakadragen, svårt att klara skolan, klagat på olika kroppsliga symtom.

2023-01-27 Läkarbesök husläkare varvid framkommer misstänka kroppsliga vanföreställningar samt upplevelse av chip i huvudet.
Remitteras till psykiatrisk mobil akutenhet.

2023-01-28 Vid besök av läkare på psykiatrisk mobil akutenhet bedömer denne att det föreligger ett misstänkt psykosinsjuknande.

2023-01-29 Remitteras till psykosenhet.

2023-01-30 Första besök på psykosenhet.

2023-02-14 Överläkare på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2023-01-28”

Kommentar: Det datum som anges är datum då man på specialistpsykiatrisk enhet har träffat patienten och bedömt att det rör sig om ett misstänkt psykosinsjuknande.

Fall 2

Man 22 år gammal, tidvis cannabisbruk, inget arbete eller studier. Successivt personlighetsförändrad, irritabel, misstänksam mot omgivning, isolerad.

2023-01-28 Besök husläkarmottagning, specialistläkare i allmänmedicin bedömer att det rör sig om nyinsjuknande i psykossjukdom. Skriver remiss till psykiatrisk klinik.

2023-01-30 inkommer till psykiatrisk akutmottagning efter att ha uppträtt agiterat och hotfullt mot närstående. Vid läkarbedömning framkommer hörselhallucinos och vanföreställningar kring övervakning. Vårdintyg utfärdas. Patienten inlägges inom psykiatrisk slutenvård

2023-01-31 Intagningsbeslut fattas på grund av akut psykos.

2023-02-10 Ett första besök på psykosmottagning efter utskrivning från heldygnsvården.

2023-02-14 Överläkare på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2023-01-31”

Kommentar: Det datum som anges är alltså datum då man på akutmottagningen har träffat patienten och bedömt att det rör sig om ett psykosinsjuknande. Husläkaren gjorde helt korrekt samma bedömning några dagar tidigare men det är datum för den första bedömningen inom specialistpsykiatrin som ska anges.

Fall 3

Man 25 år gammal

2023-01-02 inkommer med polis till psykiatrisk akutmottagning, är kraftigt agiterad, uppvarvad, hör röster. Bedöms psykotisk och vårdintyg utfärdas. Urinscreening visar positivt på amfetamin. Inlägges inom beroendevård.

2023-01-03 Intagningsbeslut fattas, bedöms som amfetaminutlöst psykostillstånd.

2023-01-04 Läkarbedömning på avdelning: patienten bedöms inte längre uppfylla kriterier för tvångsvård, uppvisar inga psykossymtom, är lugn, ger god kontakt. Utskrives och remiss till öppenvårdsmottagning inom beroendevården. Bedöms ha haft en substansutlöst psykos som nu avklingat.

Kommentar: Eftersom det bedömts som en substansutlöst psykos som sedan klingat av ska INTE någon dokumentation göras av ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom”.

Fall 4

Kvinna 27 år gammal. Sedan ett par år kontakt med affektiv mottagning på grund av bipolär sjukdom. Senaste året tilltagande funktionspåverkan, klarar inte sitt arbete.

2023-01-31 Läkarbesök på den affektiva mottagningen varvid framkommer stämningsinkongruenta upplevelser av tankepåsättning och hörselhallucinos. Bedöms som misstänkt psykosinsjuknande..

2023-02-05 Remitteras till psykosenhet.
2023-02-12 Läkarbesök på psykosenhet
2023-02-28 Överläkare på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2023-01-31”

Kommentar: I detta fall har patienten en pågående öppenvårdskontakt inom specialistpsykiatrin med en annan diagnos, nu görs den specialistpsykiatriska bedömningen att det rör sig om ett misstänkt psykosinsjuknande.

Fall 5

Kvinna 21 år. Sedan en tid nedstämd med ökad ångest och har tankar på att inte vilja leva. Har för föräldrarna beskrivit upplevelser av röster och av att det finns kameror i hemmet.

2023-01-15 Egenanmälan görs till psykosenhet.

2023-01-17 Läkarbesök på psykosenhet, föräldrarna deltar och berättar för undersökande läkare om de upplevelser som framkommit. Läkaren dokumenterar att patienten bedöms ha insjuknat i misstänkt psykos.

2023-01-17 Överläkaren på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning
”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2023-01-17”

Fall 6

Man 25 år som nyligen insjuknat i psykos och har haft kontakt med psykiatrisk mottagning i en annan region.

2022-06-15 Diagnos F29.9 dokumenterad på psykosmottagningen i Eskilstuna.

2023-04-02 Remiss skrivs till psykosenhet i Region Stockholm

2023-04-20 Läkarbesök på psykosenhet i Region Stockholm.

2023-04-25 Överläkare på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning. ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2022-06-15”

Kommentar: Dokumentation i efterhand av datum för bedömning förstagångsinsjuknande kan göras upp till 12 månader efter att bedömningen gjordes.

Fall 7

Man 35 år remitteras till psykosenhet i Region Stockholm från en psykosmottagning i en annan region. I remissen framgår att patienten fick psykosdiagnos för ca 10 år sedan och har behandlats på mottagningen sedan dess. Flyttar nu för att bo närmare sina två bröder.

2013-03-23 Diagnos F29.9 dokumenterad på den remitterande enheten.

2023-04-02 Remiss till psykosenhet i Region Stockholm.

2023-04-20 Läkarbesök psykosenhet.

Kommentar: Eftersom patienten behandlats för sin psykossjukdom under 10 år är det INTE relevant att dokumentera ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom”.

Det är endast när den specialistpsykiatriska bedömningen av nyinsjuknande gjorts högst 12 månader tidigare som det är relevant att dokumentera den i detta sökord.

Fall 8

Kvinna 16 år som insjuknat i psykos och inkommer till BUP:s akutmottagning.

2022-06-15 Inlägges i heldygnsvård.

2022-06-23 Bedöms som misstänkt debuterande psykossjukdom.

2022-07-31 Remiss till psykosenhet.

2022-08-02 Läkarbesök psykosenhet.

2022-08-03 Överläkare på BUP:s psykosenhet dokumenterar i en journalanteckning-
”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2022-06-23”.

Kommentar: Sökordet används på BUP på samma sätt som inom övrig specialistpsykiatri.

Fall 9

Kvinna 18 år som vid drygt 17 års ålder insjuknat i psykos och som därefter behandlats inom BUP, remitteras nu till psykosenhet inom vuxenpsykiatrin för fortsatt vård.

2022-06-15 Har inom BUP:s heldygnsvård bedömts som misstänkt psykossjukdom.

2022-07-28 Utskriven från heldygnsvård, diagnos F29.9.

2022-07-25 Överläkare på psykosenheten dokumenterar i en journalanteckning.
”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom: 2022-06-15”.

2023-01-02 Remiss till psykosenhet.

2023-04-20 Läkarbesök psykosenhet.

Kommentar: OBS ”Datum för bedömning förstagångsinsjuknande i psykossjukdom” är redan dokumenterat och dokumenteras inte på nytt.

Om innehållet

Dokument har tagits fram på uppdrag av Regionala arbetsgruppen (RAG) schizofreni och liknande tillstånd.

Publicerad: Maj 2023

Författare: Maria Skott, ordförande i RAG schizofreni, Sabina Bonde, SLSO:s representant i RAG schizofreni och Mattias Agestam, Dokumentationsgruppen för psykiatrin i SLSO.