Bilaga 1 - Checklista för lokal rutin om våld i nära relationer

 • Inledande text med syfte och mål
 • Namn, ansvarig för dokumentet, giltighetstid
 • Vem som ska ställa frågan om våld till patienten
 • Vilka patienter som ska tillfrågas
 • När patienten ska få frågan
 • Hur frågan ska ställas
 • Kontaktuppgifter till auktoriserad tolk (anhörig ska ej tolka)
 • Hur personal ska agera om patienten svarar nej
 • Hur personal ska agera om patienten svarar ja
 • Hur personal ska agera om patienten är akut skadad
 • Hur personal ska agera vid kännedom om våld tidigare i livet eller under lång tid
 • Hur personal ska agera om patienten har minderåriga barn
 • Hur personal beaktar patientens eventuella behov av skydd
 • Vilken information som ska erbjudas patienten
 • Om och vart patienten kan hänvisas
 • Hur uppföljning av besöket kan ske
 • Aktuella kontaktuppgifter till socialtjänst/socialjour, Kvinnofridslinjen och andra relevanta aktörer
 • Hur journalföring av våldsutsatthet ska göras på patientsäkert sätt
 • Hur orosanmälan görs, vad den ska innehålla, vart den ska skickas och hur journalföring av orosanmälan går till
Till toppen