Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att ta hand om och ge god omvårdnad till alla personer som söker hälso- och sjukvård och kan ha varit utsatta för våld i en nära relation. Det behövs kunskap för att uppmärksamma symtom och tecken som kan bero på våld.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSFL-FS 2022:39 Länk till annan webbplats. är styrande för hälso- och sjukvårdens arbete om våld i nära relationer .

Om en vuxen visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att personen är våldsutsatt, ska vårdgivaren se till att hälso- och sjukvårdspersonalen frågar den vuxna i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen.

  1. beaktar vilka behov den vuxna kan ha såväl fysiskt som psykiskt med anledning av våldet,
  2. informerar om möjligheten till vård inom hälso- och sjukvården, stöd och hjälp från socialtjänsten samt kontakt med frivilligorganisationer,
  3. hjälper den vuxna att få kontakt med socialtjänsten om denna samtycker till det, och
  4. tar reda på om det finns barn i den vuxnas familj och gör anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) vid misstanke om att barnet eller barnen far illa.

Verksamhetsansvarig ledning ansvarar för att det finns lokala rutiner och processer som säkerställer att verksamheten uppfyller dessa krav, se checklista i bilaga. Enligt Socialstyrelsens fördjupade vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka, (Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdensarbete med våld i nära relationer Länk till annan webbplats.) bör frågor om erfarenheter av våld ställas på rutin till:

  • Alla blivande mödrar inom mödrahälsovården
  • Alla kvinnor inom vuxenpsykiatrin
  • Samtliga inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Till toppen