Bilaga 1 - Instruktion för dokumentation i TakeCare med sökorden om våld och övergrepp

Denna instruktion är riktad till den som dokumenterar i TakeCare.

Flera av sökorden innehåller fasta svarsalternativ (värdetermer) för att underlätta dokumentationen. Nedan beskrivs sökorden och deras svarsalternativ och hur de ska användas.

1. Tillfrågad om våld och övergrepp

(modifiering av existerande sökord)

Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten har blivit tillfrågad om erfarenhet av att i, eller utanför, nära relation bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.

2. Vårdnadshavare tillfrågad om egen
våldsutsatthet

Sökordet används endast när patienten är ett barn. I barnets journal dokumenteras angående om barnets vårdnadshavare har blivit tillfrågad om sin erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp i nära relation. Dokumentationen görs med fasta svarsalternativ. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.

Sökordet med de svarsalternativ som används inom barnhälsovården i Region Stockholm och som rekommenderas även för övrig vård inom Region Stockholm.

Observera att om funktionen ”Lägg till term” används kommer även andra svarsalternativ att visas.

3. Uppgift inhämtad om barnets
våldsutsatthet

Sökordet används endast när patienten är ett barn. Med fasta svarsalternativ dokumenteras angående om man på något sätt inhämtat uppgift om ifall patienten/barnet har erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Sökordet kan användas när barnet självt inte är den som är tillfrågad eller har lämnat uppgiften. Definitionen för nära relation är: nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.

4. Utsatt för våld/övergrepp i nära relation

Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse eller sexuella övergrepp i nära relation eller upplevt våld mot närstående i nära relation. Vidare dokumenteras om detta skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.

5. Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation

Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp utanför nära relation samt om våldet skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med utanför nära relation avses att förövaren INTE är nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.

6. Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna

Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett de senaste 12 månaderna. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.

7. Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan

Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett för mer än 12 månader sedan. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.

8. Av patienten upplevd hotbild om våld/
övergrepp

Här dokumenteras angående patientens egen upplevelse av aktuell risk att utsättas för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp.

9. Bedömning vid utsatthet för våld och
övergrepp

Här dokumenteras sammanfattande analys av vad som framkommit avseende patientens utsatthet för våld och övergrepp, samt bedömning av behov av åtgärder.

10. Åtgärder vid utsatthet för våld och
övergrepp

Med fasta svarsalternativ dokumenteras utförda åtgärder med anledning av patientens utsatthet för våld och övergrepp.