Nya sökord i TakeCare avseende utsatthet för våld och övergrepp

Nya sökord avseende våld och övergrepp kommer att finnas tillgängliga i TakeCare från och med 24 maj 2024. Detta dokument innehåller övergripande information om de nya sökorden.

Bakgrund och syfte

Att utsättas för våld i nära relation är vanligt och har ofta allvarlig påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Personer som är utsatta för våld i nära relation söker mycket vård, men de berättar sällan om våldsutsattheten i sin kontakt med hälso- och sjukvården.

I Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) regleras hälso- och sjukvårdens ansvar kopplat till våld i nära relationer. Där framgår bland annat att om en patient visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att personen är våldsutsatt, skall hälso- och sjukvårdspersonalen fråga den vuxna i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen. Socialstyrelsen rekommenderar också att alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin och alla kvinnor inom mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin ska tillfrågas om pågående våldsutsatthet. I Barnhälsovårdens nationella program stipuleras att alla föräldrar som besöker barnhälsovården ska erbjudas att svara på strukturerade frågor om utsatthet för våld. Varje verksamhet inom hälso- och sjukvården skall ha en rutin för att säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta.

Syftet med att utveckla och införa nya sökord om våld och övergrepp är att underlätta för hälso- och sjukvården att ställa frågor om våld i nära relation och att ge rätt stöd och vård till våldsutsatta patienter. Syftet är också att underlätta patientsäker dokumentation och möjliggöra kvalitetsuppföljning kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation. I dagsläget finns det ett 20-tal sökord om utsatthet för våld och övergrepp i TakeCare, men det finns inga särskilda sökord eller värdetermer gällande våld som sker i nära relation.

De nya sökorden har tagits fram av ämnesexperter vid enheten Våld i nära relationer inom Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med SLSO primärvård, SLSO psykiatri samt Centrala Barnhälsovårdsenheten Gotland.

Policyrådet för Region Stockholm och Region Gotland har beslutat att rekommendera att dessa sökord ska användas vid dokumentation av utsatthet för våld och övergrepp.

Mer specifikt är syftet med införandet av de nya sökorden

1. Underlätta för vårdpersonal att:

 • ställa frågor om våld i nära relation och dokumentera detta i journalen
 • dokumentera typ och omfattning av våldsutsatthet och om den är pågående, detta för att bättre kunna beakta utsattheten i den vård som ges till patienter och i kontakten med anhöriga
 • vidta rätt åtgärder vid upptäckt av våldsutsatthet i nära relation
 • dokumentera anamnes, bedömning och åtgärder relaterade till våldsutsatthet på ett patientsäkert sätt

2. Möjliggöra kvalitetsuppföljning kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation (HSLF-FS 2022:39)

Nya sökord avseende våld och övergrepp

Följande förändringar görs: värdetermerna i det befintliga sökordet ”Tillfrågad om våld och övergrepp” byts ut, två nya sökord införs avseende identifiering av barns utsatthet för våld, fem nya sökord införs för att dokumentera identifierad utsatthet för våld och/eller övergrepp och det införs nya sökord för dokumentation av bedömning respektive åtgärd vid utsatthet för våld och övergrepp.

Tio nya sökord

 • Tillfrågad om våld och övergrepp (modifiering av existerande sökord)
 • Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet
 • Uppgift inhämtad om barnets våldsutsatthet
 • Utsatt för våld/övergrepp i nära relation
 • Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation
 • Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan
 • Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna
 • Av patienten upplevd hotbild om våld/övergrepp
 • Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp
 • Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp


För detaljerad beskrivning av varje sökord, se bilaga 1.
För information om hur
sökorden kan placeras i journalmallar, se bilaga 2.

Sökorden i journalmallar

I vilka journalmallar sökorden om utsatthet för våld och övergrepp ska ingå och sökordens placering i dessa journalmallar beslutas av respektive vårdgivare.

Regionens policyråd rekommenderar att sökorden läggs till i befintliga grundmallar.

Det är också möjligt att använda tilläggsmallen ”Undantagna sökord - Journalen 1177”. I samband med att de nya sökorden införs görs en revidering av den tilläggsmallen.

Reviderad version finns tillgänglig från 24 maj 2024. För mer information, se bilaga 2.

Sökorden visas inte i Journalen 1177

De nya sökorden avseende utsatthet för våld och övergrepp är undantagna från att visas i Journalen 1177.

Utbildning om nya sökorden

Enheten Våld i nära relationer inom Akademiskt primärvårdscentrum kommer att erbjuda 30 minuters digitala lunchseminarier för hälso- och sjukvårdens personal där vi ger praktisk vägledning kring användningen av de nya sökorden.

Lunchseminarier om nya sökorden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO,
e-post: valdinara.slso@regionstockholm.se