Bilaga 2 - Information om sökorden i olika journalmallar

I vilka journalmallar sökorden om utsatthet för våld och övergrepp ska ingå och sökordens placering i dessa journalmallar beslutas av respektive vårdgivare.

Regionens policyråd rekommenderar att sökorden läggs till i befintliga grundmallar.

Det är också möjligt att använda tilläggsmallen ”Undantagna sökord - Journalen 1177”. I samband med att de nya sökorden införs görs en revidering av den tilläggsmallen.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall

När sökorden har prövats i ”pilot” har vissa verksamheter valt att i stället placera sökorden ”Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp” och ”Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp” under överordnade rubriksökord ”Bedömning” respektive ”Åtgärd”, dvs tillsammans med andra sökord som avser bedömningar respektive åtgärder.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall där patienten är ett barn

Sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” i journalmallar

I sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” finns svarsalternativ som delvis överlappar varandra. Detta beror på att barnhälsovården i Region Stockholm och Region Gotland har beslutat att använda olika svarsalternativ i detta sökord i sina journalmallar. Mallansvariga behöver därför markera de svarsalternativ som inte är aktuella för den verksamhet som sökordet används i.

Nedan visas en bild från mallverktyget i TakeCare med markering av de värdetermer som ej ska vara valbara enligt beslut av barnhälsovården i Region Stockholm.

Tilläggsmall Undantagna sökord-Journalen 1177

(reviderad version från 24 maj 2024)

I samband med införandet av de nya sökorden om utsatthet för våld och övergrepp görs en revidering av tilläggsmallen “Undantagna sökord -Journalen 1177”. Den nya versionen innehåller alla nya sökord samt sökorden “Uppgifter som kräver särskild menprövning” och “Våld och hot”.

Tilläggsmallen ”Undantagna sökord -Journalen 1177” ser ut så här: