Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient

Gör en strukturerad bedömning med fokus på vitala funktioner och behandla livshotande tillstånd enligt: ”A-B-C-D-E-konceptet”. Den läkare som leder teamet kommunicerar tydligt kring bedömning och planerade åtgärder.

A Airway – luftväg

Kontrollera-undersök: Stridor? Titta i munnen efter främmande kropp (tandprotes) eller svullnad. Lyssna efter andningsljud och känn efter utandningsluft. Beakta risk för halsryggskador vid huvud- eller nacktrauma.

Åtgärder: Om ofri luftväg försök initalt etablera fri luftväg med haklyft och svalgtub eller nasofaryngealtub (”kantarell”). Rensa och sug rent i svalget. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga krävs larynxmask, endotrakealtub eller kirurgiskt ingrepp (akut koniotomi eller trakeotomi) för att skapa fri luftväg.

B Breathing – andning

Kontrollera-undersök: Andningsfrekvens, andningsmönster och andnings-djup. Mät syremättnad med pulsoximeter. Auskultera lungfälten vid in- och utandning.

Åtgärder: Påbörja assisterad andning med mask och blåsa om patienten inte andas eller om ventilationen bedöms otillräcklig. Oxygen med högt flöde ges till alla påverkade patienter. Se särskilt program ”Oxygenbehandling”. Blodgasanalys på vid indikation vid misstanke om andningssvikt.

C Cirkulation

Kontrollera-undersök: Puls (frekvens, regelbunden/oregelbunden) och blodtryck. Hjärtauskultation. Bedöm halsvenstas samt tecken till nedsatt perifer genomblödning (perifer kyla, cyanos och nedsatt kapillär återfyllnad). Palpation och eventuellt auskultation av buk.

Åtgärder: Vid påverkad cirkulation sätts perifera venkatetrar (PVK) för att möjliggöra intravenös tillförsel av vätska och läkemedel. Vid tecken på cirkulatorisk chock bör man sätta 1-2 grova PVK (≥1,3 mm diameter, grön). Överväg PVK i vena jugularis externa, central venkateter (CVK) eller intraosseös infart om perifera venösa infarter inte kan sättas. Vid tecken på chock ges initialt inf Ringer-Acetat 2000 ml (20-30 ml/kg) på 1 tim samtidigt som den underliggande orsaken till tillståndet fastställs. Utvärdera svaret på vätsketillförsel efter 500-1000 ml given vätska. Patienter med påverkad cirkulation ska ha EKG-övervakning samt täta blodtryckskontroller.

D Disability – neurologisk status

Kontrollera-undersök: Bedöm medvetandegrad. Glasgow Coma Scale kan användas för att dokumentera medvetandesänkning (se tabell nedan). Neurologisk undersökning med fokus på pupillstorlek och ljusreaktion, ögonmotorik, grovmotorik i armar och ben, muskeltonus samt av nackstyvhet. Kontroll P-Glukos på patienter med oklar medvetandsänkning.

Åtgärder: Om P-Glukos <4 mmol/l ges glukos 30 % (300 mg/ml) 50 ml iv. Till patienter med (grav) malnutrition ges vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv.

E Exposure – exponering

Kontrollera-undersök: Inspektera hela hudkostymen, vänd på patienten och leta även efter tecken till trauma och tryckskador. Mät kroppstemperaturen.

Fortsätt med sekundärbedömning

 • Anamnes via ambulanspersonal, anhöriga och tidigare journaler.
 • Status med särskild inriktning på misstänkt tillstånd.
 • Venös eller arteriell blodgas på vid indikation om oklar diagnos.
 • EKG för bedömning av rytm, QRS-bredd och ischemitecken.
 • Blodprover och odlingar beroende på misstänkt tillstånd.
 • Bedöm behov av övervakning, t ex arytmiövervakning.
 • Överväg behov av urinkateter om urinstämma eller medvetansänkt patient. Behov av urinodling eller mätning av diures.
 • Röntgen och bedside ultraljudsdiagnostik om indikation finns.
 • Fortsatt handläggning - vårdnivå/transport/inläggning.
 • Glöm inte övriga undersökningar och differentialdiagnostik efter den snabba initiala bedömningen och dokumentera i journalen.
 • Gör och dokumentera en plan för patienten närmaste timmarna/dygnet.

Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale

Ögonöppning

 

 

 
Spontant

4

På tilltal

3

På smärtstimuli

2

Ingen reaktion

1

Motoriskt svar vid tilltal:
Vid smärtstimulering:

 

 

 

 

 

 Lyder uppmaning

6

Lokaliserar

5

Drar undan (flekterar)

4

Decortikerings(flexions)svar

3

Decerebrerings(extensions)svar

2

Sträcker

2

Ingen påvisbar motorik

1

Verbalisering

 

 

 

 

 


Orienterad

5

Förvirrad konversation

4

Inadekvata ord/uttryck

3

Osammanhängande tal

3

Oförståeliga ljud

2

Inget försök till verbalisering

1

Summa totalt

(Max 4+6+5 = 15)