Ecstasy

Ecstasy (3-,4-metylendioxymetamfetamin (MDMA)) är ett syntetiskt amfetamin­derivat med uttalad serotonerg och ADH-liknande effekt.

Klinisk bild

Stora individuella variationer i symtombilden.

Vid måttliga doser eufori, överaktivitet, mydriasis, takykardi, tremor och käkkramper. Vid upprepad tillförsel och samtidig fysisk aktivitet ses utmattning, hypertermi och dehydrering. Under ravetillställningar risk för vattenintoxikation med akut hyponatremi på grund av stort vattenintag + ADH-effekt.

Stora doser ger agitation, hallucinationer, hyperaktivitet, hyperventilation, muskulär rigiditet, muskelsmärtor, svettningar, hypertermi, generella kramper och medvetslöshet. Kramperna kan vara farmakologiskt utlösta men kan även bero på hjärnödem vid vattenintoxikation. Högt blodtryck, supraventrikulära och ventrikulära arytmier. Cirkulationssvikt. Hjärtinfarkt och stroke. Leverskada. Rabdomyolys med sekundär njurskada.

Utredning

  • EKG
  • Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus. Glukos. CK, myoglobin. Eventuellt hjärtinfarktmarkörer.

Bestämning av ecstasy i blod eller urin har ringa värde för det akuta omhändertagandet. Diagnos oftast via urinscreening.

Behandling

  • Arytmiövervakning och täta mätningar av kroppstemperatur och blodtryck. Kontakta GIC vid allvarlig symtombild.
  • Kol ges om <2 tim förflutit efter intag. Ventrikelsköljning är sällan indicerad.
  • Sedering. Vid hyperaktivitet, agitation, hallucinationer, kramper eller hypertermi ges inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1-2 ml iv - ofta behövs upprepade doser. Alternativt infusion propofol. Vid dåligt svar på bensodiazepiner kan man ge tillägg inj haloperidol 2,5-5 mg eller inj olanzapin 5-10 mg.
  • Hypertermi. Vid uttalad hypertermi (kroppstemperatur >40ºC) ska avkylning ske skyndsamt. Sedering med bensodiazepiner + rehydrering med kalla vätskor (ca +5ºC). Om detta inte räcker, nedsövning, muskelrelaxation (icke depolariserande medel; celocurin får inte användas) och avkylning med is.
  • Rehydrering med inf Ringer-Acetat 2000-4000 ml.
  • Korrektion av hyponatremi ska ske om P-Na är <125 mmol/l och vid medvetandepåverkan eller kramper. Hyponatremin är akut och ska korrigeras snabbt med hyperton NaCl (se vårdprogram Hyponatremi) så att patienten vaknar upp eller förbättras påtagligt mentalt.
  • Vid takykardi eller högt blodtryck ges bensodiazepiner. Höga doser kan behövas. Betablockerare ska inte användas, risk för paradoxal blodtrycksstegring. Vid svårbehandlat högt blodtryck eller perifer kärlspasm kan man ge nitroglycerininfusion, initialt 0,5 µg/kg/min med ökning av dosen med 0,5 µg/kg/min var 5-10:e minut tills önskvärd effekt (minskning av systoliskt blodtryck 20-30 %).
Till toppen