Leukopeni och neutropeni

Definition

Leukopeni: LPK <3,0 x 109/l; Neutropeni: Neutrofiler <1,0 x 109/l. Isolerad leukopeni är ovanligt.

Klinisk bild

Underliggande sjukdomar, t ex malign blodsjukdom, septikemi, autoimmun neutropeni. Patient med neutrofiler 1-3 x 109/l har sällan symtom. Om neutrofiler <0,5 x 109/l finns ofta infektionstecken.

Utredning

Läkemedelsanamnes (t ex tyreostatika, sulfa, fentiaziner, cytostatika). Infektionstecken?

Blodprover: Blodstatus, B-Celler, CRP. Vid blödning även PK, APT-tid, fibrinogen, D-dimer.

Odlingar vid feber: Blod, nasofarynx, urin och övrigt fokus (t ex centrala och perifera venkatetrar).

Behandling

Patient med nyupptäckt leukopeni (<1,0 x 109/l) är inläggningsfall oavsett om feber föreligger eller ej. Cytostatikabehandlade patienter som inte har feber eller andra infektionssymtom utgör undantag. Vid feber insättes bred­spek­trumantibiotika omedelbart efter odlingar. Se avsnitt Neutropeni under cytostatikabehandling nedan.

Leukopeni + anemi och/eller trombocytopeni talar för malign blodsjukdom och patienten är då i regel inläggningsfall.

ICD-kod: Alla former D70.9