Astma bronkiale

Klinisk bild

Reversibel luftvägsobstruktion med eller utan hörbara ronki. Vanliga symtom är hosta, dyspné, tryck över bröstet, svårigheter att ta djupa andetag, ökad andfåddhet vid lätt fysisk ansträngning och nattliga uppvaknanden med hosta.

Obstruktivitet kan vara huvudsymtom vid anafylaxi. Patienter med anafylaxi har nästan alltid urtikaria och/eller angioödem och de ska behandlas enligt vårdprogram för anafylaxi.

Svårighetsgradering vid akut astma

Lindrigt anfall

Måttligt svårt anfall

Svårt anfall

LivshotandeAnfall

Symtom

Ansträngnings-dyspné

Samtalsdyspné
Auxilliär andning

Vilodyspné
Uttalad auxilliär andning

Uttalad dyspné
Blek, cyananotisk
Fullständigt uttröttad

Kan ligga ned

Vill sitta

Sitter upprätt
Påverkat tal

Svårt att tala

Opåverkat mentalt status

Agiterad

Ångestfylld

Konfusorisk

Kliniska tecken

Måttliga ronki

Rikliga ronki

Rikliga ronki

Svaga eller upphävda andningsljud

AF eventuellt ökad

AF 25-30/min

AF >30/min

Ytlig, ineffektiv, snabb AF. Ibland minskad

Hjärtfrekvens 90-100/min

Hjärtfrekvens 100-120/min

Hjärtfrekvens >120/min

Eventuellt bradykardi

PEF 75-85 % av referens

PEF 50-75 % av referens

PEF 30-50 % av referens

PEF <30 % av referens Orkar ej medverka

SaO2 >95 %

SaO2 91-95 %

SaO2 <91 %

SaO2 <91 %

Efter Läkemedelsboken 2014

Utredning

Blodprov efter behov. I svåra fall, B-celler, uppmärksamma eosinofili.

Peak Expiratory Flow (PEF).

Pulsoximetri (avslöjar ej hypoventilation vid samtidig oxygentillförsel).

Lungröntgen är vanligen inte nödvändig men kan övervägas vid differentialdiagnostiska problem.

Behandling

Oxygen: Ges kontinuerligt tills saturation >95 %, på grimma eller via mask >6 l/min. Kontrollera artärblodgas om syremättnaden <90 %. Ingen risk för oxygenorsakad koldioxidretention vid akut astmaanfall.

Via nebulisator: Inh salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 1-2 ml + inh ipratropiumbromid (Atrovent) 0,25 mg/ml, 2 ml. Alternativt inj terbutalin (Bricanyl) 0,5 mg/ml, 0,5-1 ml sc vid problem med inhalation. Upprepa inhalationer och injektioner tills förbättring.

Steroider: Startdos tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st eller tabl Prednisolon 5 mg, 10 st. Vid svårighet att ta tabletter inj betametason 4 mg/ml, 1-2 ml iv. Därefter tabl Prednisolon 5 mg, 5 x 1 eller tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 5 x 1 under vårdtiden, 5-10 dagar.

Anafylaxi med obstruktiva symtom: Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,5 mg im mitt på sidan av låret är förstahandsbehandling. Kan upprepas var 5-10:e min vid behov. I övrigt behandling enligt ovan. Se vårdprogram anafylaxi.

Långdraget eller svårbehandlat anfall: Överväg inj/inf Teofyllamin 23 mg/ml. Tidigare obehandlad patient, startdos 10(-20) ml långsamt iv (1 ml/minut). Därefter infusion 10(-20) ml teofyllamin i 500 ml glukos 50 mg/ml per 12 tim. Se FASS.

Svårt eller livshotande anfall: Tillkalla narkos-/intensivvårdsläkare.

Om patienten inte snabbt förbättras överväg differentialdiagnoser

KOL, pneumothorax, hjärtsvikt, lungemboli, pneumoni, främmande kropp och panikångest.

Åtgärder vid hemgång från akuten eller avdelning

  • Försök att ta reda på vad som har utlöst anfallet.
  • Om patienten har underhållsbehandling dosöka tillfälligt inhalations-steroiden 4 gånger.
  • Patienter som inte har underhållsbehandling insätts i första hand på kombinationsbehandling med inhalation av steroid (budesonid) och långverkande beta-2-stimulerare (formoterol), i första hand via pulverinhalator och vid svårigheter att hantera pulverinhalator istället spray med med spacer. Kortverkande beta-2-stimulerare ska alltid kompletteras med inhalationssteroid. Följ lokala råd och rekommendationer på ”Kloka Listan Länk till annan webbplats.”. Instruktionsfilmer för användning av olika inhalatorer, se www.medicininstruktioner.se Länk till annan webbplats.
  • Steroidbehandling med tabl Prednisolon 5 mg, 5 x 1 i minst 5 dagar. Nedtrappning behövs ej om behandlingstiden är <2 v.
  • Samtidig allergisk rinit behandlas med nasala steroider och eventuellt även antihistamintablett Desloratadin 5 mg dagligen.
  • Antibiotika ges ej rutinmässigt. Astmaexacerbation utlöses vanligtvis av virusinfektion.
  • LPK-stegring kan förklaras av stress och behandling med steroider.
  • Uppföljning hos ordinarie läkare, överväg remiss till allergolog.

ICD-koder: Astma akut ospecificerad (allergisk, icke allergisk, infektions utlöst) J45.9; Astma, akut, svår J46.0