Esofagus-EKG

Indikation

Om arytmidiagnosen inte kan fastställas med 12-kanals-EKG så kan esofagus-EKG vara av värde. Framför allt i följande fall:

 • Smala QRS-takykardier utan P-vågor.
 • Breda QRS-takykardier där det råder osäkerhet rörande rytmursprunget. Se arytmiavsnittet.

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Se till att elektroden är hel och ren. Koppla elektroden enligt instruktion. Om bipolär elektrod (vanligast) koppla elektroden till armavledningarna (gul+röd). Om unipolär elektrod kopplas denna till VR1R eller VR2R.
 3. Spraya halsen ett par gånger med Xylocain vb. För in elektroden via ena näsborren tillsammans med Xylocaingel.
 4. Ge patienten ett par klunkar vatten att svälja och mata samtidigt ned elektrodspetsen långsamt i esofagus. Detta moment kan vara lite obehagligt för patienten.
 5. För ned elektrodspetsen 50 cm från näsborren. Registrera EKG, drag upp elektroden 5 cm åt gången och kontrollera EKG. På 35 cm brukar man få max utslag av P-vågorna, om sådana finns! Finjustera läget och registrera.

Överväg farmakologisk terapi beroende på preliminär rytmdiagnos under pågående registrering av esofagus-EKG.

Icke-invasivt andningsunderstöd – CPAP, NIV, och högflödesgrimma

 • IIcke-invasivt andningsunderstöd kan ges i form av ”continuous positive airway pressure” (CPAP) där huvudindikationen är hypoxisk andningssvikt eller som non-invasiv ventilatorbehandling (NIV) där främsta indikationen är grav ventilationssvikt med hypoventilation. Utrustning krävs i form av oxygendrivet högflödessystem med tättslutande mask för CPAP och annan särskild apparatur för NIV.
 • Högflödesgrimma= högt nasalt flöde (HNF) 20-50 l/min. Aktiv upp-värmning och befuktning av gasen minskar risken för uttorkning av övre luftvägar. FiO2 varieras mellan 0,21-1,0. Indikation är hypoxisk andnings-insufficiens. Kan växelanvändas med NIV. Skapar lätt CPAP-effekt.
 • CPAP, NIV och HNF kräver täta kontroller av kliniskt tillstånd, gasutbyte och cirkulation. Inställning av flödesnivåer, oxygen-koncentration samt exspiratoriska och inspiratoriska tryck bör omvärderas regelbundet.
 • Icke-invasivt andningsunderstöd har effekt på mortalitet och behov av intubation hos patienter med KOL. Vid pneumoni och ARDS noteras förbättrat gasutbyte..

Operationskod: AF025