Regionalt Barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år.
Uppdaterad av Catharina Neovius, 9 januari 2024.

regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnets ålder

Ssk/läk

Innehåll i hälsobesöken. Besöken genomförs fysiskt.

0-14 d
 • Kontakta familjen och erbjud barnhälsovård snarast, dock
  senast inom en vecka efter hemkomsten från förlossning/BB
  eller barnklinik.


Ssk


 • Hembesök av sjuksköterska sker inom en månad efter
  hemkomsten från BB. Alla föräldrar bjuds in till det första hembesöket. • Samtal om: Graviditet, förlossning, amning/uppfödning, barnets hälsa, skötsel, utrustning, lyhört föräldraskap, EPDS, enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder, rökning/alkohol, barnsäkerhet, vaccinationer och D-vitamin. Bedömning av risk och skyddsfaktorer.
 • Lämna skriftlig information som finns här:
  Informationsmaterial för föräldrar Öppnas i nytt fönster.


2-8 v
 • Sjuksköterskebesök på BVC, 2-4 ggr/månad, efter behov.
 • Hälsobesök:
  • Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt,
   amning/uppfödning, utveckling, föräldra-barnkontakt, barnsäkerhet.
  • Bedömning av risk- och skyddsfaktorer.
 • Föräldragrupper startar.
 • BCG-vaccination vid ökad risk för TBC.

1-3 v


 • Alla föräldrar bjuds in till ett gemensamt besök på BVC.

4 v

Ssk+läk

 • Teambesök: Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 4 veckors ålder.
 • Ställningstagande till vaccinationer.
 • Dokumentera föräldrars rökning.

6-8 vSsk • Dos I av vaccin mot rotavirusinfektion.
 • Bedömning av moderns stämningsläge enligt EPDS.


2-5 m
 • Sjuksköterskebesök 1 g/månad, oftare vid behov.
 • Hälsobesök: Se Hälsobesök 2-8 v.

2 mSsk • Utvecklingsbedömning vid 2 månaders ålder.
 • Dokumentera amning.

3 mSsk • Vaccination I: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B samt
  pneumokocker.
 • Dos II av vaccin mot rotavirusinfektion.

4 mSsk • Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder.
 • Dokumentera amning.

5 m


Ssk


 • Vaccination II: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B samt
  pneumokocker.
 • Dos III av vaccin mot rotavirusinfektion.


6-12 m
 


 • Sjuksköterskebesök 1 gång v.a. månad, oftare vid behov.
 • Hälsobesök: Stöd och bedömning avseende barnets hälsa,
  tillväxt, psykomotorisk utveckling, kost- och matvanor, tandhälsa,
  stimulans, föräldra-barnkontakt, barnomsorg, barnsäkerhet, bedömning av risk- och skyddsfaktorer.

6 m

Ssk+läk

 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 6 månaders ålder.
 • Dela ut D-vitamin.
 • Dokumentera amning.

8 m

Ssk

 • Uppföljning av barnets utveckling: Språk och kommunikation, hörsel, syn, skelningsbedömning enligt riktlinje på Kunskapsstöd.
  
 • Hälsobesök: Se Hälsobesök 6-12 m med tillägg: Språk och kommunikation, syn, skelningstest och hörsel. Livsstilsfrågor (tobak, alkohol), medievanor, barns toalettvanor, rörelse/lek, barnsäkerhet.
 • Dokumentera amning och föräldrars rökning.

10-12 m


Ssk+läk


 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare.

10 m

Ssk/läk

 • Utvecklingsbedömning vid 10 månaders ålder.

12 m
Ssk
 • Vaccination III: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B
  samt pneumokocker.
 • Hälsobesök: Se Hälsobesök 6-12 m med tillägg: Samtal om barnets förväntade tillväxt. BMI-kurvan kan användas som ett bildverktyg för att berätta, förklara och illustrera barns naturliga BMI-utveckling.
 • Dokumentera amning.


18 m

Ssk

 • Utvecklingsbedömning vid 18 månaders ålder.
 • Hälsobesök: Stöd och bedömning avseende barnets
  hälsa, tillväxt, psykomotorisk utveckling, tandhälsa, kost-
  och matvanor, toalettvanor, rörelse/lek, språk och
  kommunikation, medievanor, lyhört föräldraskap, barnsäkerhet, bedömning av risk- och skyddsfaktorer.
 • Ställningstagande till behov av D-vitamin efter 2 års ålder.
 • Dos I av vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund.


3 år
Ssk
 • BVC-Elvis 3 år. Följ riktlinjerna i BVC-Elvis-manual på Kunskapsstöd.
 • Hälsobesök utifrån föräldraenkät.
 • Bedömning av barnets förmåga till kommunikation.
 • Språkscreening enligt Westerlund.
 • Tillväxtbedömning, BMI-utveckling.
 • Utökad bedömning av barnets psykomotoriska utveckling
  vid behov.

4 år
Ssk
 • BVC-Elvis 4 år. Följ riktlinjerna i BVC-Elvis-manual på Kunskapsstöd.
 • Hälsobesök utifrån föräldraenkät. Barnets vardag.
 • Tillväxtbedömning, BMI-utveckling.
 • Utvecklingsbedömning inkl. språk och kommunikation.
 • Synprövning. Följ riktlinjerna för synprövning på Kunskapsstöd och Rikshandboken.
 • Hörseltest: lekaudiometri.

5 år


Ssk


 • Hälsobesök 5 år - uppföljning av tidigare besök.
 • Samtal inför skolstart om barnets hälsa, utveckling samt
  tillväxt - BMI-utveckling.
 • Samtycke till journaldataexport från BHV till EMI.
 • Stäm av med vårdnadshavare att testiklarna finns på plats
  i pungen.
 • Synprövning vb. Följ riktlinjerna för synprövning på Kunskapsstöd och Rikshandboken.
 • Vaccination IV: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio.