Antitrombotisk tilläggsbehandling för patienter med stabiliserad kranskärlssjukdom och högriskkriterier

Förlängd dubbel trombocythämning efter hjärtinfarkt

Bakgrund

Många patienter återinsjuknar efter de 12 första postinfarkt-månaderna i kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke eller död). Förlängd DAPT-behandling minskar risken för ischemiska händelser men ökar risken för blödning. Nyttan med förlängd behandling måste vägas mot risken för allvarlig blödning. Förlängd DAPT hos selekterade patienter med tidigare hjärtinfarkt har en klass IIA/B-rekommendation (ska/kan övervägas) i europeiska guidelines.

Målgrupp

Patienter upp till 80 år (inom SEPHIA regim) som varit eventfria (ingen blödning eller ny ischemisk händelse) på 12 månader DAPT med minst två av riskfaktorerna nedan kan övervägas för förlängd behandling med ticagrelor 60 mg,1 x 2, i tre år.

 • Sjukhistoria med minst två hjärtinfarkter
 • Flerkärlssjukdom (minst två kranskärlsområden)
 • Kronisk njursvikt (eGFR 15–60 ml/min)
 • Diabetes mellitus (läkemedelsbehandlad)
 • Benartärsjukdom, symtomgivande

Förlängd behandling bör startas utan uppehåll och senast 30 dagar efter utsättning av ticagrelor 90 mg x 2.

Kontraindikation

 • Allvarlig blödning under första postinfarktåret
 • Indikation för antikoagulantia
 • Terminal njursvikt med eGFR <15 ml/min
 • Intolerabla biverkningar relaterade till ticagrelor

Uppföljning

I första hand på hjärtmottagning eller hos privat kardiolog. Remiss med tydlig ordination ska (vid utremittering) skrivas av beslutsfattande sjukhuskardiolog.

Tilläggsbehandling med lågdos rivaroxaban
vid kronisk kranskärlssjukdom och högriskkriterier

Bakgrund

Patienter med etablerad koronar eller perifer kärlsjukdom (inkluderar både benartär och carotissjukdom) har ökad risk för kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke eller död). Behandling med lågdos rivaroxaban (2,5 mg x 2) plus lågdos ASA minskar risken för kardiovaskulära händelser men ökar risken för blödning. Nyttan av tilläggsbehandling måste vägas mot risken för allvarlig blödning. För selekterade patienter har behandling med lågdos rivaroxaban plus ASA en klass IIA/B-rekommendation (ska/bör övervägas) i europeiska guidelines.

Målgrupp

Patienter med objektivt verifierad kranskärlssjukdom, både efter AKS och vid kronisk kranskärlssjukdom, som uppfyller minst 2 av nedanstående högriskkriterier, kan övervägas för behandling med rivaroxaban 2,5 mg x 2, som tillägg till lågdos ASA.

 • Tidigare ischemisk stroke eller signifikant carotissjukdom (>50%)
 • Kronisk njursvikt (eGFR 15–60 ml/min)
 • Diabetes mellitus (läkemedelsbehandlad)
 • Benartärsjukdom, symtomgivande

Kontraindikation

 • Blödningsproblem eller ökad risk för blödning
 • Lakunär infarkt (högre blödningsrisk)
 • Pågående DAPT efter nylig AKS eller PCI
 • Indikation för antikoagulantia
 • Terminal njursvikt med eGFR <15 ml/min
 • Uttalad hjärtsvikt (EF <30%)

Uppföljning

I första hand på hjärtmottagning eller hos privat kardiolog. Remiss med tydlig ordination ska (vid utremittering) skrivas av beslutsfattande sjukhuskardiolog.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus