EKG-algoritm vid takyarytmier

Smala QRS-takykardier

Smala QRS-takykardier (<0,12 sek), utan tydlig p-våg

Smala qrs-takykardier

Förklaringar

1:1 VA relation: Antalet kammar- (V) och förmaksimpulser (A) lika.

VA-tid: Tiden från start av V i esofagusavledning till maxutslag av A.
* Motsvarar 90 msek på vanligt EKG.

Kort respektive långt R-P-intervall: Tiden från start av QRS till förmaksaktivitet är kortare respektive längre än tiden från förmaksaktiviteten till nästa QRS.

Breda QRS-takykardier

En breddökad takykardi ska betraktas som VT tills motsatsen är bevisad.

Brugada-algoritmen

Brugada-algoritmen

Breda QRS-takykardier (≥0,12 sek), konstant QRS-amplitud

Breda qrs-takykardier

Förklaringar

Om ej kontraindikation för adenosin så kan detta prövas (terapeutiskt och/eller diagnostiskt). Vid VT händer ingenting. Vid förmaksfladder/EAT får man ökad blockering under några sekunder, och man ser då endast förmaksaktivitet (dokumentera EKG och/eller rytmremsa). Vid arytmi med engagemang av AV-noden får man oftast omslag till sinusrytm. EAT är i sällsynta fall också adenosinkänslig.

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2022
Faktagranskad: Februari 2022
Faktagranskare: Mattias Törnerud och Helge Brandberg, Danderyds sjukhus