Anamnes och undersökning

Viktigt att inkludera i anamnesen:

 • Epidemiologi, utlandskontakter, oskyddade sexkontakter
 • Sexualanamnes/sexuell preferens – sexuell praktik (oral-, vaginal-, analsex
 • Aktuella symtom
 • Tidigare STI, andra sjukdomar
 • Preventivmedel
 • Läkemedel – antibiotika som kan påverka provtagningsresultatet
 • Missbruk

Provtagning vid misstänkt STI beroende på anamnes och kliniska fynd: Vid klamydia- och gonorréprovtagning av symtomfria patienter rekommenderas att det gått minst en vecka efter eventuellt smittotillfälle.

 • Ta alltid test för klamydia/gonorré. Analyseras nu ofta per automatik på samma prov. Prov även från svalg och rektum om anamnes på oral- och analsex. Gonorréprovtagning är särskilt viktig vid symtom (purulent flytning), anamnestisk misstanke och vid provtagning av män som har sex med män (MSM).
 • Erbjud HIV-provtagning
 • Mycoplasma genitalium - inget screeningprov, men tas vi symtom på uretrit/cervicit.
 • Syfilisserologi vid sår/exanthem, men tas som screeningprov hos MSM.

Provtagningsmaterial och analysmetoder kan variera mellan olika laboratorier. Nukleinsyraamplifiering-DNA-test (exempelvis PCR) används för diagnostik av klamydia och gonorré. Flera laboratorier har kombinationstest för klamydia och gonorré.

DNA-testen för klamydia och gonorré kan också användas vid provtagning från öga, svalg och rektum. Vid gonorrémisstanke eller om ett DNA-test redan visat positivt för gonorré tas gonorréodling för att få fram bakteriens antibiotikakänslighet.

Läs mer på Mycoplasma genitalium, Syfilis och Hiv och hepatit

Provtagning av män

Miktionsfritt intervall på 1-2 två timmar.Undersökning med patienten liggande på brits. Palpation av ljumskar och skrotum, inspektion av hud och slemhinna genitalt/perianalt.

Eventuellt prov för direktmikroskopi tas från uretramynningen. Eventuell gonorréodling tas från uretramynningen med en särskild provtagningspinne.

Efter klinisk undersökning urinprov (första urinportionen) för DNA-diagnostik av klamydia/gonorré.

Läs mer på Direktmikroskopering

Provtagning av kvinnor

Miktionsfritt intervall på 2 timmar. Inspektion av hela genitalsfären (även perianalt) i gyn-stol. Palpation av ljumskar. Torka cervix med stor tork.

Eventuellt prov för direktmikroskopering från cervix och uretramynningen. Wet smear (våtutstryk), amintest (”snifftest”) och pH-bestämning kan göras från sekret på spekulum efter att instrumentet förts ut.

Kombinationstest för klamydia/gonorré tas med urinprov (lämnas efter undersökningen (se provtagning för män) och kombineras med prov taget från cervixmynningen/portioytan med särskild provtagningsspinne eller med en av patienten självtagen vaginalsvabb. Vissa laboratorier erbjuder istället enbart vaginalsvabb eller urinprov (se lokala anvisningar från mikrobiologiskt laboratorium).

Eventuella gonorréodlingar tas med provtagningspinne från uretra- och cervixmynningen, samt vid behov från svalg och rektum.

Graviditetstest vid behov. Palpation av uterus och adnexa görs lättast efter miktion.

Läs mer på Direktmikroskopering och Genital undersökning

Män och kvinnor

Blodprover för serologi: HIV och eventuellt syfilis, hepatit B och C.

Om innehållet

Uppdaterad och faktagranskad: September 2022

Faktagranskare: Arne Wikström, Karolinska Universitetssjukhuset

Till toppen