ABCDE-checklista vid akut trauma

Skriv gärna ut som stöd vid initialt akut traumaomhändertagande.


Innan ABCDE


MIST-rapport från ambulansen

Ev motfrågor

Hazardous environment

Munskydd, visir, handskar, förkläde


Airway

UNDERSÖKA

INTERVENERA

Mål: Öppen/definitiv luftväg som över närmsta framtid skyddas mot obstruktion, aspiration och inhalationsskada.Stabiliserad halsrygg.Indikationer intubering

3 frågor: presentera dig, kan pat sitt namn?, orienterad till plats?

Stabilisera nacke händer, kuddar, krage

Översiktlig AVPU-bedömning

Jaw thrust, chin lift

Lyssna: tal, heshet, stridor

Sug slem och ev debris

Inspektera ansikte, mun, hals, orofarynx

Extrahera främmande/lösa kroppar

Palpera hals/larynx, tänder/munhåla

Näskantarell, svalgtub, larynxmask

GCS inför ev. intubering

Intubering, föregående GCS-bedömning


Nålcricotyrotomi

Kirurgisk krikotyrotomi (ej barn <12 åå)

V-sond

Ta av hjälm

Breathing

UNDERSÖKA

INTERVENERA

Mål: Adekvat ventilering och gasutbyte.Åtgärda pneumo-/hemothorax.Indikationer thorakotomi.

Saturation, AF

10–15 L/min O2 till alla traumapatienter

Inspektera thoraxasymmetrier, cyanos

Nåldekompression (ventilpneumothorax)

Inspektera halsvenstas, trakealdeviation

Thoraxdrän

Auskultera lungor

3-sidesförband (öppen pneumothorax)

Palpera s.c. emfysem, smärtor, hak

Thorakotomi: >1,5 L eller 200 ml/h i 2–4 h

Perkutera lungfälten


Circulation

UNDERSÖKA

INTERVENERA

Mål: Identifiera, klassificera och åtgärda chock som orsakar hypoperfusion.Indikationer laparotomi.

Puls, BT, (pulstryck)

1 L varm kristalloid (37–40°)

EKG-övervakning

Blodtransfusion, permissiv hypotoni?

2 stora IV-infarter, ev intraosseösa

Provta: blodgas, grupp/BAS, Rh, hCG, koag

Yttre blödning

Tryck, tryckförband, artärkompression

Distal & central pulskvalitet, temp.

Tourniquet

Hematom, felställning, hudfärg

Vänstervänd gravida

Auskultera hjärta, (tamponadtecken?)

Bäckengördel

Palpera ”4 more”, ≤1 bäckenprovokation

Reponera femur, HARE, spjäla/gipsa

Bedöm blodgas: laktat, BE

eFAST, (DPL)


RTG bäcken, lungor

Thorakotomi? Laparotomi?

Disability

UNDERSÖKA

INTERVENERA

Mål: Förhindra sekundär hjärnskada. Pupiller. Skydda ryggmärgen. Påverkat medvetande och dess orsaker.

GCS

Säkra ABC!

Pupiller: storlek, sidoskillnad, ljusreflex

Intubera

Extremitetsmotorik (gradera: 0–5 av 5)

Immobilisera ryggraden

Sensorik nyckeldermatom


Exposure

UNDERSÖKA

INTERVENERA

Motverka hypotermiIdentifiera yttre skador, ffa ryggrad.

Temperatur

Klä av hela patienten

Inspektera hela hudkostymen

Varma filtar, täcken

Log roll med palpation

Varma vätskor

Rektalundersökning: sfinktertonus, blod

Varmt lavage, thoraxdrän, KAD, v-sond


Varm hemodialys, ECMO

BESLUTSFATTANDE

TA STÄLLNING

INTERVENERA EFTER ABCDE

Rätt vårdnivå, sjukhus & prioritering: vidare utredning vs urakut handläggning

Tillräckliga lokala resurser?

Remittera, förberedelser inför detta

Instabilitet föranleda akut intervention?

Akut laparotomi, thorakotomi

Stabil(iserbar) patient?

DT, KAD, v-sond, extremitets-RTG


Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Gustaf Drevin, Ida Bjessmo och Folke Hammarqvist