Bitskador

Bakgrund

Det är vanligast med bitskador från hund, katt eller människa. Bett från djur ger ofta en snabb symtomutveckling medan människobett kan utveckla infektionssymtom efter flera dagar. Risken för infektion beror till stor del på bettskadans typ, djup och lokalisation. Vid människobett tänk på risken för blodsmitta och att bitskador är vanligt vid fysiskt våld och sexuella övergrepp.

 • Pasteurella multocida
  Mycket vanlig munflorabakterie hos katter. Finns även hos hundar. Ger en mycket snabb symtomutveckling.
 • Capnocytophaga canimorsus
  Vanlig munflorebakterie hos hundar men ovanlig hos katter. Kan ge upphov till infektion hos immunosupprimerade.
 • Stafylokocker
  Förekommer i munfloran hos 30% av alla hundar. Förutom vid hundbett är risken störst för infektion via den egna hudfloran.
 • Streptokocker
  Finns i munflora hos både djur och människor och kan ge upphov till infektioner.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Viktigt är att ta reda på skadans ålder, patientens ålder och om någon immuno- suppression föreligger. Vid infektion, ofta debut av svår lokal smärta 2–12 timmar efter bettet. Tillkomst av rodnad, svullnad och varbildning. Ibland låg feber. Allmänpåverkan är ovanligt. Komplikationer såsom abscessbildning, artrit och osteomyelit är vanliga, särskilt efter kattbett. Snabb utveckling av infektionssymtom talar för Pasteurella. Om symtom uppträder 1–2 dygn efter bettet, misstänk stafylokockinfektion. Risken för infektion är större hos äldre och immunosupprimerade.

Status

Sårinspektion:

 • Typ: Skrap eller rivskada ger mindre risk för infektion än punktionssår. Punktionsskador orsakas oftast av djurets vassa hörntänder.
 • Djup: Har tänderna penetrerat epidermis, dermis eller fascia? Infektionsrisken
  ökar ju djupare skadan är.
 • Lokalisation: Infektionsrisken är störst vid bett i hand där infektionskänsliga
 • Strukturer som senor och leder ligger ytligt. Minst är infektionsrisken i ansiktet
  där genomblödning är god. Glöm inte distalstatus och funktionstest.

Lab, röntgen etc

Aerob och anaerob sårodling, ange på remissen att det rör sig om ett människo- eller djurbett. Temp, blodstatus, CRP och ställningstagande till blododling vid misstanke om infekterat sår och allmänpåverkan. Fotografering för eventuellt rättsintyg vid behov. Kontakt med infektionsjour och/eller ortoped vb.

Handläggning

Primär handläggning som vid övriga sårskador. Eftersom risken för infektion är stor efter bitskador är rengöring och excision av död vävnad särskilt viktig. Var mycket återhållsam med primärförslutning av bitskador och suturera aldrig punktionsskador. Obs! Infekterade sår ska inte primärförslutas. Bitskador i ansiktet behöver dock ofta primärförslutas av kosmetiska skäl, kontakta plastikkirurgjour eller ÖNH-jour enligt lokal rutin vid behov. C. tetani förekommer normalt inte i munflora hos hund, katt eller människa. Överväg tetanusskydd om såret är kontaminerat med jord eller liknande.

Antibiotikaprofylax vid bitskador

Vid ytliga sårskador från katt och hund anses antibiotikaprofylax inte nödvändigt. Nyttan av profylax är ej helt klarlagd och ersätter inte noggrann sårrengöring.
Överväg antibiotikaprofylax i 3 dagar i följande fall:

 • vid bitskador i ansikte, över leder/brosk, nära genitalia eller protes,
 • vid djupa bettskador (genom dermis) eller uppenbart kontaminerade sår,
 • till äldre eller immunosupprimerade patienter,
 • till patienter med mekanisk hjärtklaff.

Antibiotikabehandling vid infekterade bitskador

Överväg antibiotikabehandling vid snabb symtomutveckling såsom rodnad mer än 2 cm runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion. Vid uttalade lokalsymtom, skelett-, ledinfektion eller tecken till allmänpåverkan bör patienten läggas in för parenteral antibiotikabehandling. Ta kontakt med ortoped- och infektionskonsult vb.

Människo- och hundbett: T. Amoxicillin/klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dgr.

Kattbett, symtomutveckling inom 2 dygn: T. Fenoximetylpenicillin 1 g x 3 i 10 dgr. Vid djupa bett överväg dos 1,6 g.

Kattbett, symtomutveckling efter 2 dygn: T. Amoxicillin/klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dgr.

Vid pc-allergi typ I: T. Doxycyklin 200 mg x 1 första dagen sedan 100 mg x 1 i 8 dgr. Alternativ till doxycyklin vid djurbett är trimetoprimsulfa som även täcker Pasturella.

Uppföljning

Vid enkla bitskador utan tecken till infektion och utan klinisk försämring är återbesök inte nödvändigt. I övriga fall tidigt återbesök (inom 2 dagar) till vårdcentral eller kirurgmottagning för ny klinisk bedömning. Om misstanke om brott föreligger, betänks fotodokumentation och rättsintyg.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Gustaf Drevin och Henrik Lambert