Kutan abscess

Bakgrund

Kutan abscess är en välavgränsad ansamling av pus i hud eller underhud. Det är ett relativt vanligt tillstånd som orsakas av en bakteriell infektion i till exempel ett atherom. Infektionen kan ofta förklaras av en skadad hudbarriär (abrasion, laceration, punktion, bett, främmande kropp eller brännskada). Kutan abscess kan förekomma var som helst på kroppen men är vanligast på extremiteter, skinkor och i armhålor. Vilken bakteriell etiologi som ska misstänkas påverkas av flera faktorer, till exempel kroppsregion och bakomliggande orsak till infektionen. Abscesser som involverar skalp, bål eller extremiteter orsakas vanligen av staphylokocker, framförallt S. aureus. Diabetes mellitus, immunosuppression och intravenöst missbruk predisponerar, men oftast saknas sådana faktorer.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Kutan abscess karaktäriseras av rodnad, svullnad, smärta, värme, fluktuation och induration. Obs! Samtliga karaktäristika behöver inte föreligga i det enskilda fallet. Spontan perforation förekommer ibland. Om en patient är immunosupprimerad kan den kliniska bilden vara annorlunda med kraftigare lokal infektion och allmänpåverkan.

Status

Fluktuation centralt och induration perifert. Lymfangit, lymfadenopati och feber är ovanligt och talar för systemisk påverkan och kräver särskild behandling.

Lab, röntgen etc

Aspiration med en grov kanyl vid oklar diagnostik. Ultraljud kan också vara till stor hjälp vid osäker diagnostik och vid bedömning av abscessens storlek. Blodstatus, elstatus och CRP vid misstanke om systemisk påverkan. Grundregeln är att man ska odla från kutan abscess.

Differentialdiagnoser

Cellulit, flegmone, hidroadenit. Hidroadenit bör remitteras till kirurg- eller hudmottagning.

Handläggning

  • Incision och tömning är den primära behandlingen av kutan abscess. Kan normalt utföras direkt på akutmottagningen efter lokalbedövning. Incision i hudens sprickriktning (se bild Langers linjer), abscessen töms/spolas/torkas ut. Peang kan försiktigt öppnas på djupet för att dränera potentiella septa (vanlig orsak till recidiv). Såret lämnas sedan öppet för att sekundärläka. Dränage i form av Kofferdamdrän eller en klippt gummihandske kan ibland vara lämpligt för att undvika en för tidig slutning av såret med ny abscessbildning som följd. Vid mycket stora abscesser eller djupare liggande abscesser rekommenderas behandling på operationssal.
  • Lämplig specialist bör konsulteras när det gäller abscesser i områden med stor kosmetisk betydelse såsom bröst och ansikte, liksom när det gäller abscesser på fotsula och handflata.
  • Antibiotika rekommenderas inte efter incision och dränering hos i övrigt friska individer. Överväg dock antibiotikabehandling om patienten har potentiellt immunosupprimerande sjukdomar eller proteser (se Hud- och mjukdelsinfektioner, strama.se Länk till annan webbplats.). Den övergående bakteriemin vid incision och dränering innebär att preoperativ behandling med antibiotika bör övervägas hos patienter med ökad risk för endokardit eller med mekanisk hjärtklaff.
  • Vid återkommande besvär med kutan abscess trots adekvat behandling rekommenderas remiss till hudmottagning för vidare

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Torgny Svenberg

Reviderad av: Gustaf Drevin och Andreas Fahlström