Tetanusprofylax vid sårskador

Bakgrund

Stelkrampsbakterier och deras sporer finns i jord och exkrement. Även små sår och djurbett kan vara farliga om man är ovaccinerad. Antalet fall i Sverige är få men stelkramp är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. De som drabbas är i regel äldre och ovaccinerade personer. Inkubationstiden är mellan 3 dygn och 3 veckor.

Allmänna vaccinationsprogrammet

Barn erhåller via allmänna vaccinationsprogrammet sexvalent vaccin Hexyon (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B och Hib: tidigare Infanrix hexa) vid 3, 5 och 12 månaders ålder och ett tetravalent vaccin Tetravac vid 3 års ålder. Ett trivalent antigenhaltsreducerat boostervaccin diTekiBooster ges vid 5–6 års och 14–16 års ålder. Efter dessa är skyddet livslångt. diTeBooster är ett tvåvalent boostervaccin.

När indikation för tetanusprofylax finns i samband med sårskada ges idag kombinationspreparat (minst tetanus och difteri: preparatnamn kan variera). Dessutom produceras sedan 2019 ej de monovalenta vaccinerna Tetanus SSI och Difteri SSI.

Humant immunoglobulin

Licenspreparatet Tetagam (250 IE/ampull) är ett humant immunoglobulin mot tetanus som ger ett direkt skydd i 3–4 veckor. Indicerat om tetanusprofylax helt saknas, eller om endast 1 dos erhållits och såret är svårt kontaminerat eller icke rengöringsbart via excision. Finns på större sjukhus och dygnet runt för direktrekvirering från ApoEx.

Indikationer för tetanusprofylax

Sårskador, stora brännskador och djurbett, speciellt vid kontamination med smuts eller jord. Fråga patienten angående grundvaccination. Om uppgifterna är vaga och/eller ofullständigt dokumenterade, bör man betrakta patienten som ovaccinerad.

Handläggning

Obs! Barn <1 år och alla barn som ej följt/fullföljt allmänna vaccinationsprogrammet bör remitteras till akut specialistbedömning hos barnläkare!

Ovaccinerad patient med förorenat sår

  • Ge humant immunoglobulin.
  • Tetagam i.m. vilket ger ett omedelbart skydd.
  • Påbörja samtidigt kombinerad grundvaccinering med dos 1 av Tetravac till vuxna eller Hexyon till barn, båda i.m.
  • Patienten bör remitteras för fortsatt grundvaccination (dos 2–3) via vårdcentralen eller BHV/elevhälsan efter minst en månad samt efter 6–12 månader.

Patienter som tidigare erhållit:

  • 1 dos: Ge humant immunoglobulin Tetagam om >1 dygn förflutit eller sårets kontamination inte går att excidera bort. Ge påskyndad dos 2 av Tetravac till vuxna eller Hexyon till barn. En tredje dos med grundvaccin mot tetanus och difteri ges via vårdcentralen efter minst 6 månader.
  • 2 doser: Ge påskyndad dos 3 av Tetravac till vuxna om >6 månader förflutit från senaste vaccinationen. Patienten är då skyddad i minst 10 år. Om det gått <6 månader sedan grundvaccination nr 2 ges ingen dos i samband med sårskada (men bör ges senare via vårdcentral när 6 månader förflutit). Till barn ges Hexyon oavsett förfluten tid, säkerställ uppföljning av grundvaccinationen.
  • 3 doser: Ge dos 4 av diTeBooster eller diTekiBooster till vuxna om >10 år sedan sista dosen. Om såret är djupt eller inte går att excidera kan vaccin ges även om det gått <10 år sedan tredje dosen. Till barn ges Tetravac om >4 år förflutit från senaste vaccinationen, säkerställ uppföljning av grundvaccinationen.
  • Minst 4 doser: Vuxna ges diTeBooster eller diTekiBooster om >20 år sedan sista dosen. Barn ges diTekiBooster om >10 år sedan sista dosen och informera då föräldrarna om behovet av boosterdos 20 år efter dos 5.

Obs! Den vaccinerade bör ges ett skriftligt vaccinationsdokument.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Reviderad av: Lennart Boström